skip to Main Content

Vragen aan College inzake toezegging planten bomen Albert Heijn-vestiging ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

29 augustus 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake toezegging planten bomen Albert Heijn-vestiging  ‘s-Gravenzande

 

Vraag 135 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt bij herhaling benaderd door mensen die de gemeente willen houden aan de toezegging om bij de Albert Heijn-vestiging in ’s-Gravenzande bomen te planten. Het gaat dan om het terrein rond het parkeerterrein. Die bomen zijn al weer een hele tijd geleden weggehaald en toegezegd werd dat er nieuwe bomen geplant zouden worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Wanneer gaat het College over tot nakoming van de toezegging dat het parkeerterrein weer met bomen beplant gaat worden?
  2. Kunnen we ervan uitgaan dat in het plantseizoen van het najaar 2023 het plein echt weer van bomen voorzien wordt?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top