skip to Main Content

Westland Verstandig onthutst over rapport Koningin Julianaweg in ’s-Gravenzande

Westland Verstandig onthutst over rapport Koningin Julianaweg in ’s-Gravenzande. Alleen al het goed schrijven van de naam ‘s-Gravenzande lijkt te lastig. Tientallen gebreken en ook is vastgesteld dat afgeweken is van het met de buurt besproken concept

De rapportage is onthutsend.

Afwijkingen tussen tekeningen die aan omwonenden zijn getoond en uitvoering zoals niet aanbrengen verhoogde rijbaanscheiding bij aansluiting Eikenlaan en Koningin Wilhelminastraat, noodzaak aanpassen fietspaden bij uitritten, bomen moeten worden gekapt om fietspad recht te trekken, fietspaden moeten verbreed worden, verplaatsen van een detectiepaal, versmallen middenberm, trottoirs verbreden naar 1.80 meter, verlenging van alle parkeervakken naar 6 meter, mogelijk verplaatsen van lichtmasten, noodzaak maken toeleidende en afleidende fietsstroken vlak voor de rotonde, verlengen geleidetegels voor blinden en slechtzienden, opheffen parkeervlakken gelegen in de uitzichtdriehoek, aanpassen snelheidsregime naar 30km overeenkomstig het ontwerp, snelheid moet afgedwongen worden door aanleg plateaus in plaats van de huidige uitritconstructies, opheffen parkeren binnen 5 meter van de kruispunten waardoor parkeervakken moeten vervallen, fysiek onmogelijk maken over te steken door middenberm, bij de Rijnweg aansluitmogelijkheden vergroten en meer ruimte voor vrachtverkeer, de boom bij de oversteek tegenover cafetaria verwijderen om uitzicht hoek te vergroten, verwijderen witte markeringen nabij de Van Gochstraat etc., bebording blauwe zone aanbrengen, verwijderen haaientanden inrit constructie Hoflaan, straatmeubilair rechtzetten, bebording terugplaatsen op diverse locaties, aanpassen fietspad voor betere toegankelijkheid OV-haltes, voorzieningen en verwijdering haag bij benzinestation waardoor de geparkeerde tankauto’s niet meer op fietspad hoeven te staan, het ontwerp is enkel gemaakt op personenauto’s bij een u-turn en niet op vrachtverkeer waardoor deze moeten steken, hetgeen aangepast moet worden.

Wel vreemd is het dat in het rapport wordt aangegeven dat omdraaiing van parkeren en fietspad wel in orde is. Overigens is dat ook pas tijdens de uitvoering gewijzigd. We citeren uit het rapport: “vanuit de CROW-ontwerprichtlijnen wordt geadviseerd om daar waar mogelijk fietsverkeer op een gebiedsontsluitingsweg, 50 km/u, binnen de bebouwde kom te scheiden van het autoverkeer door de aanleg van vrijliggende fietspaden. Dit is aantoonbaar veiliger dan het toepassen van fietsstroken. Daarnaast is er zowel in de oude situatie als in de nieuwe situatie kans op ongevallen met fietsers en openslaande deuren.” en “De nieuwe situatie wordt daarom gezien als een verbetering van de verkeersveiligheid en kan gehandhaafd blijven”.

De bewoners, parkeerders van auto’s en fietsers, zijn het niet eens met deze conclusie. Westland Verstandig is het daarmee eens. Er zijn heel veel wegen en uitritten op dit deel van de Koningin Julianaweg, het fietspad lijkt wel het bochtige “Monza-circuit” en de afstand tussen fietspad en geparkeerde auto’s is veel te kort. Voorts zijn er tal van onoverzichtelijke punten op het fietspad. Dat maakt de Koningin Julianaweg ongeschikt voor deze omdraaiing. Als er meer ruimte is en minder uitwegen, dan zou omdraaiing wel veiliger zijn maar in de situatie van de Koningin Julianaweg dus niet. Deze keuze is in het aanvankelijke ontwerp ook niet terug te vinden en zou aangepast moeten worden. Het kan dus best zijn dat bij andere wegen deze omdraaiing wel veiliger is, maar niet dus op de Koningin Julianaweg.

Ook is het lachwekkend om in het rapport op te merken dat er niet te snel gereden wordt op de Koningin Julianaweg. Men kijkt niet naar wat er gebeurt, maar naar verkeersmodellen. 85% van de weggebruikers houdt zich aan de snelheid en 15% niet en dus is het oké. Dit is natuurlijk onzin. Zie de conclusie in het rapport: 85% rijdt 46.3 km/u “waardoor er geen sprake is van te hard rijden. Maatregelen zijn niet nodig”.
Tja … Ook dit getuigt niet van aanvoelen wat er aan de hand is en door dit soort redenaties is de weerstand te verklaren.

Westland Verstandig zal een stevig gesprek gaan voeren met de wethouder Verkeer en zal dat doen in de Commissie Ruimte. Het spreekt voor zich dat de diverse gewenste aanpassingen snel moeten worden uitgevoerd op kosten van de aannemer die het verkeerd uitvoerde en ook afweek van de tekeningen.

Geen herhaling in de Oudelandstraat in ’s-Gravenzande. Deze moet na de werkzaamheden aan het riool weer terugkomen zoals die straat er nu uitziet en ook geen kap van bomen zoals de wethouder Varekamp wel wilde doen. Ook dat komt in de Commissie ter sprake en Westland Verstandig rekent daarbij op steun van de andere politieke partijen.

Rapport Arcadis Koningin Julianaweg ‘s-Gravenzande

Back To Top