skip to Main Content

Vragen aan het College inzake veiligheid/gebrekkig onderhoud fietspad bij Wenpad in Poeldijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake veiligheid/gebrekkig onderhoud fietspad bij Wenpad in Poeldijk

Vraag 320 2014-2017

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig heeft in het verleden enkele malen vragen gesteld over het achterstallige onderhoud op het Wenpad in Poeldijk. In hiernavolgende vragen gaat het met name over het laatste stukje Wenpad van 150-200 m tot de Nieuwe Weg. Het is op dat stuk fietspad te smal voor tweerichtingsfietsverkeer, de bermen zijn op plekken verlaagd met gaten, het asfalt kent veel hobbels en scheuren door wortelvorming en verzakking. ’s Winters bij vorst is het er gevaarlijk glad door ijsvorming over een lengte van 10-30 meters op het fietspad door het opvriezen van sproeiwater dat doorsijpelt van naastgelegen potgrondbedrijf.

Bijgevoegd zijn de vragen die in oktober 2015 door de fractie van Westland Verstandig ter voorbereiding van de begroting zijn gesteld. Uit de beantwoording van het College blijkt dat, hoewel Westland beheerder is van het Wenpad, in de afspraken met Den Haag in het kader van de beëindiging van het convenant Westlandse Zoom, de vernieuwing door Den Haag zou moeten gebeuren. De ambitie van Den Haag zou zijn om dat in 2016 te realiseren. Door die beantwoording hebben we verder in de begroting daar geen punt van gemaakt.

Dit kleine stukje Wenpad maakt deel uit van de veel gebruikte recreatieve fietsroute “van Zweth naar Kust”. 2016 is inmiddels voorbij en er is nog niets gebeurt.

Het is nu 2017, bijna mei en de zomer staat weer voor de deur en dat betekent dat veel recreanten de fiets pakken, inmiddels steeds vaker met elektrische ondersteuning. De risico’s voor gebruikers van dat stuk slecht onderhouden fietspad nemen daardoor toe.

De fractie van Westland Verstandig is van mening dat de gemeente Westland slagvaardigheid moet tonen als beheerder van het Wenpad –uit de beantwoording blijkt dat het College destijds dit stuk fietspad wel voor verbetering vatbaar vond, maar niet onveilig- haar verantwoordelijkheid moet nemen en dient zorg te dragen voor een spoedige onderhoudsslag van dit stuk fietspad, zodat recreanten niet in problemen komen. Als dat kan door werk met werk te combineren in het kader van de afspraken van de beëindiging van het convenant Westlandse Zoom dan heeft dat natuurlijk de voorkeur. Maar wij willen dat het nog voor de komende zomer wordt opgeknapt. Het gaat eenvoudig om een stuk recht asfalt voor een fietspad van minder dan 200 m.

Dit leidt tot de volgende vragen.

  1. Wat zijn de concrete afspraken en plannen inzake dat stuk Wenpad in het kader van de beëindiging van de Westlandse Zoom? Wat is de stand van zaken en voortgang?
  2. Kan niet eenvoudig gekozen worden voor verbreding en vernieuwing van het huidige rechte stuk fietspad, in breedte gelijk aan de al vernieuwde brug op het Wenpad en de ook al verbrede aansluiting op Nieuwe Weg met voldoende bodemversteviging en drainage ter voorkoming van een ijsbaan ’s winters bij vorst?
  3. Is het College bereid om tot spoedige aanpak over te gaan door als verantwoordelijk wegbeheerder met Den Haag afspraken te maken over budget, opdrachtgeverschap en financiering?
  4. Voorkomen is beter dan genezen. Welke gemeente is aansprakelijk als er ongelukken plaats vinden op dat stuk fietspad die verwijtbaar zijn gezien de slechte staat van onderhoud?De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

L.P. Geubbels,
Plv. Fractievoorzitter
Namens de fractie Westland Verstandig

Bijlage: bij programmabegroting 2016, oktober 2015, technische vraag 14 Westland Verstandig en antwoord daarop namens het College door wethouder Duijvestijn

WV-14 T. Duijvestijn
Vraag: Wanneer (2016?) wordt het laatste stukje Wenpad (ca. 200 m fietspad direct aansluitend op de Nieuwe Weg) dat onderdeel uitmaakt van de ecologische verbinding tussen Kustzone en Zwethzone? Het verkeert in abominabele toestand, is niet veilig voor de gebruikers en is geen visitekaartje voor in Westland recreërende dagjesmensen en toeristen (en er hoeft geen ruimtelijke procedure voor doorlopen te worden). Welke van de zes wethouders is hiervoor verantwoordelijk: verkeer & vervoer en openbare ruimte (verkeersveiligheid), planontwikkeling (Westlandse Zoom), toerisme en recreatie (recreatieve fietsroute) of externe positionering (gebiedsmarketing)?
Antwoord: Dit deel van het Wenpad is onderdeel van de Westlandse Zoom Den Haag, fietsroute “Van Kust tot Zweth”. De aanleg is onderdeel van de afspraken in het kader van de beëindiging van het “Convenant Westlandse Zoom” en dient te worden uitgevoerd door de gemeente Den Haag. De ambitie van gemeente Den Haag is om in 2016 tot afronding te komen. Wij vinden dit deel van het Wenpad overigens wel voor verbetering vatbaar maar niet onveilig.

 

 

 

 

Back To Top