skip to Main Content

Vragen aan College inzake verkeersregelinstallatie Molenstraat – Molenweg – Haagweg te Monster

7 februari 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake verkeersregelinstallatie Molenstraat / Molenweg / Haagweg te Monster

 

Vraag 177 2022-2026

Edelachtbaar College,

Nog steeds komen bij onze fractie klachten binnen over de trage verkeersafwikkeling op de vorenstaande kruising. Die zijn ontstaan door het conflictvrij maken van de kruising toen de oude verkeersinstallatie vervangen moest worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Er was geen sprake van een onveilige verkeerssituatie. De statistieken vermelden slechts een enkele aanrijding is de jaren ervoor. De verkeersveiligheid was niet in het geding, c.q. kan niet gebruikt zijn als argument voor de vertraging als gevolg van het conflictvrij maken. Kunnen de data beschikbaar komen op basis waarvan toch die beslissing is genomen?
  1. Welke landelijke normen zijn er voor de toetsing van het functioneren van een VRI?
  1. De WOS heeft de wethouder indertijd gevraagd uitleg te geven over de vertraging n.a.v. een groot aantal klachten die bij de WOS waren binnengekomen. Aangegeven werd dat het indienen van een klacht weinig zin heeft omdat de verkeersveiligheid in het geding is. Zoals geschreven was dat niet het geval. Op grond van welke argumenten heeft de wethouder dat gezegd?
  1. Een van de latere klagers bij de gemeente heeft bericht gekregen van de gemeente dat de klacht niet als klacht wordt behandeld, maar als melding. Wat is de reden daarvan?
  1. Een verzoek om inzage in het dossier door dezelfde klager is nog altijd niet gehonoreerd. Wat is de reden daarvan?
  1. Een toezegging door de wethouder gedaan in oktober 2023 om uitleg te geven over de geregistreerde cycluslengte in de zomer van 2023 is hij niet nagekomen. Wat is de reden daarvan?
  1. De trage verkeersafwikkeling leidt tot gevaarlijke situaties omdat met name fietsers en brommers door rood licht oversteken omdat niet duidelijk is waarom het zo lang duurt voordat ze groen licht krijgen. Wat gaat het College doen om ervoor te zorgen dat er een betere doorstroming komt? Is er al een second opinion uitgevoerd?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Back To Top