skip to Main Content

Vragen aan College inzake verkeerssituatie Harry Hoekstraat Wateringen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

29 november 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake verkeerssituatie Harry Hoekstraat Wateringen

 

Vraag 159 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door bewoners van de Harry Hoekstraat in Wateringen door kennisname van het verslag van de bijeenkomst van 21 september 2023 in Terra Nova van Westland Verstandig over het verkeer in en rond Wateringen voor de Wateringse inwoners. Zij hebben voorts de discussie gevolgd in de commissievergadering van dinsdag 28 november 2023.

Zij maken zich ernstig ongerust dat onvoldoende aandacht besteed wordt aan de grote verkeersdrukte in de Harry Hoekstraat. Onze fractie is daar op bezoek geweest en heeft ook zelf waargenomen dat
’s ochtends en ’s middags er lange rijen auto’s staan die niet op een goede wijze doorstromen, terwijl ook de toegankelijkheid van de Harry Hoekstraat voor de bewoners ter discussie gesteld wordt.

Dit betekent dat bij het maken van verdere plannen in en rond Wateringen voor wat betreft de wegenstructuur ook daarmee rekening gehouden moet worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Heeft het College zicht op de verkeerssituatie in de Harry Hoekstraat, zijn er verkeerstellingen gedaan en lijkt het niet goed om dat alsnog te gaan doen?
  2. Is te verwachten dat het eenzijdig openstellen van de Ambachtsweg verlichting zal brengen in de Harry Hoekstraat en als dat niet het geval is, op welke wijze is het College dan bereid om iets aan de verkeerssituatie te doen, omdat nu wel heel erg veel auto’s rijden in de Harry Hoekstraat en dat gebeurt in beide richtingen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top