skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake verkoop gemeentekantoor ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake verkoop gemeentekantoor ‘s-Gravenzande

 

Vraag 174 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Op 10 februari 2016 zijn in de commissie behandeld de hoofdlijnen van de nota van uitgangspunten voor de verkoop van het gemeentekantoor ’s-Gravenzande. Volgens de inleiding zou het navolgende gelden: “In onderstaand schema zijn de hoofdlijnen voor de nota van uitgangspunten weergegeven. Deze vormen de input van de uiteindelijke nota van uitgangspunten waarin alle onderwerpen specifiek worden omschreven en worden uitgewerkt”. Bespreking heeft plaatsgevonden. Daarna is niets meer vernomen.

Groot was ook de verbazing dat in het Hele Westland van deze week ineens te koop wordt aangeboden “Uniek object in het centrum van ’s-Gravenzande”. Op de foto staat dan vervolgens het oude deel van het gemeentehuis langs de Langestraat. Eerder werd al een kansenfestival gehouden. Blijkbaar heeft dat festival weinig opgeleverd. Bijgaand de advertentie in het Hele Westland.

Vervolgens wordt in de krant aangegeven: “Nieuwsgierig? Mail vóór 9 mei naar verkoopsgravenzande@gemeentewestland.nl. U ontvangt een nota van uitgangspunten en een verkoopleidraad waar alles in staat over het verkoopproces, de selectieprocedure, uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen”.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • In hoeverre is dit te rijmen met de mededeling van de wethouder dat uiteindelijke de nota van uitgangspunten nog vastgesteld moest worden? Is de wethouder dat vergeten?
  • Kan het College verstrekken de informatie die door nieuwsgierigen kan worden opgevraagd?
  • Is dat nou een professionele benadering voor een 100.000 plus gemeente voor projecten als deze?
  • Welke acties zijn er verder nog gevoerd door het College?
  • In hoeverre wordt rekening gehouden met vorenstaande verkoopaankondiging met de klankbordgroep die zich beziggehouden heeft met een mogelijke zinvolle invulling van het complex?

 

bijlage artikel 26-vraag 174 gemeentekantoor ‘s-Gravenzande

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top