skip to Main Content

Vragen aan College inzake verrommeling door afgedankte fietsen in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

25 augustus 2022

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake verrommeling door afgedankte fietsen in Westland

 

Vraag 022 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt diverse keren benaderd door bewoners uit Westland die zich storen aan het “dumpen” van afgedankte fietsen op plekken waardoor verrommeling ontstaat. Zo ook bijvoorbeeld het centrum van Naaldwijk waar op diverse plekken al maandenlang fietswrakken staan zonder dat deze worden opgeruimd.

Melding bij de gemeente leidt niet tot de nodige actie. Die fietswrakken staan onder meer bij de bushalte aan de Verdilaan, ter hoogte van de ingang van de Rooms-Katholieke begraafplaats. Desgevraagd is er geen voldoende beleid. Weliswaar wordt aangegeven dat iedere drie maanden een controle plaatsvindt vanuit de gemeente, maar daar blijkt niets van in de praktijk.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Kan het College aangeven op welke wijze gehandeld wordt met fietswrakken in de openbare ruimte?
  • Is het mogelijk om korter op de bal te spelen en sneller te handelen waardoor deze ergernis van de verrommeling van openbaar gebied stopt?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top