skip to Main Content

Vragen aan College inzake verwijder asbest snel

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

11 september 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake verwijder asbest snel

 

Vraag 141 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Het Kenniscentrum Milieu Centraal waarschuwt nogmaals dat asbestdaken die al minstens 30 jaar oud zijn, gaan verweren en dat daardoor mogelijk schadelijke asbestvezels vrijkomen. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft aan dat sprake is van een omvangrijk probleem en wil actie door de eigenaren.

In Westland liggen duizenden vierkante meters asbest op daken. Deze zouden in 2024 via een landelijke regeling gesaneerd moeten zijn en verwijderd moeten zijn, maar dat jaartal is uitgesteld tot verder in de toekomst. De regelgeving is nu zo dat tot 35 m2 bewoners zelf het asbest mogen verwijderen na een verplichte melding bij de gemeente. De gemeenten kunnen eventueel een container neerzetten voor de afvoer van het asbest. Voor grotere schuren is de inzet van een erkend bedrijf nodig.

Wellicht dat de gemeente faciliterend kan werken bij het verwijderen van asbest.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is het College bekend met de adviezen van het Kenniscentrum Milieu Centraal en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten?
  2. Is het College bereid om het saneren van kleine daken wat door inwoners zelf kan geschieden, te faciliteren door eventueel een container beschikbaar te stellen tegen een gereduceerd bedrag?
  3. Is het College bereid om de sanering van grotere daken te faciliteren middels een geldelijke bijdrage per vierkante meter en is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat daarmee de leefomgeving in Westland verbetert en ook de veiligheid en het veiligheidsgevoel zullen toenemen wanneer het asbest van daken verdwijnt?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top