skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake vraag over en voorbeeld van echt onzinnige handhavingen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake vraag over en voorbeeld van echt onzinnige handhavingen

 

Vraag 217 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Recent heeft de wethouder tijdens de Werkgroep Herstructurering gevraagd om voorbeelden van handhaving waar de gemeente fout handelt. Een voorbeeld is in Maasdijk aan de Tuindersweg waar een eigenaar is aangeschreven om hetgeen hij meer in gebruik had dan 1.000m2 niet meer te gebruiken. De betreffende eigenaar zag zich gedwongen om naar aanleiding van die bestuursdwangaanschrijving van de gemeente over te gaan tot verkoop van 600m2 grond voor een bedrag van € 10,–. Verkoop vond plaats aan ook een niet-tuinder/agrariër die ook al een soortgelijk perceel van de buren had gekocht. Het gevolg is dat het perceel sinds april gebruikt wordt voor het laten weiden van paarden. Dat betekent dus dat de gemeente bestuursdwang toepast, de eigenaar dwingt om te verkopen, de koper eveneens een niet-tuinder is die dan vervolgens met instemming blijkbaar van de gemeente de gronden eveneens weer voor hobby-doeleinden gaat gebruiken. Weliswaar is de handhaving gelukt, maar leidt natuurlijk tot niets. De ene niet-agrariër wordt opgevolgd door de andere niet-agrariër. Logisch want het betreffende perceel grond zou nooit in een reconstructie van tuinbouw worden meegenomen. Waarom, terwijl het geen prioriteitsgebied is in Maasdijk, ineens gehandhaafd wordt laat zich raden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het vorenstaande geval uw College bekend? Als dat zo is, is dan ook bij het College bekend dat de bestuursdwangaanschrijving ertoe geleid heeft dat weliswaar de oude eigenaar gedwongen is tot verkoop van het perceel grond groter dan 1.000m2, maar dat verkoop plaatsvindt aan een andere niet-agrariër die eveneens voor hobbymatige doeleinden de gronden in gebruik gaat nemen?
  • Is uw College zich ervan bewust dat door de handelwijze van het College bij de eigenaar die heeft moeten verkopen wel een heel naar gevoel ontstaat en de gemeente enkel symboolpolitiek bedrijft door dit soort acties te ondernemen?
  • Hoeveel geld en moeite is er aan de zijde van de gemeente gemoeid geweest met deze operatie die uiteindelijk tot niets leidt?
  • De betreffende bewoner heeft ook onze fractie geattendeerd op nieuwe situaties, eveneens rondom de Tuindersweg, waar de gemeente toestemming geeft voor de bouw van een woning op 1.000m2 met aan vier zijden omliggende agrarische gronden die blijkbaar ook niet gebruikt mogen worden, maar die wel gebruikt worden voor een grasveld en de toegangsweg tot de woning. Waarom staat uw College wel in nieuwe situaties een en ander toe en treedt zij op tegen vanouds bestaande situaties zoals hiervoor beschreven? Uiteraard stellen wij deze vraag niet omdat ook in die gevallen handhavend opgetreden moet worden, maar het is wel vreemd en eigenlijk voor onze fractie niet te verklaren richting de burgers die ons daarop attenderen. Wellicht kan uw College die verklaring wel geven?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top