skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake vragen gericht op dierenwelzijnsbeleid in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake vragen gericht op dierenwelzijnsbeleid in Westland

 

Vraag 228 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

De gemeente heeft de wettelijke verplichting om gevonden dieren op te vangen, maar heeft dit nauwelijks geregeld. De opvang van honden en katten is wel geregeld, maar de opvang van andersoortige dieren niet. Ook laatstgenoemde dieren vallen onder de wettelijke verplichting van de gemeente. De dierenpolitie en dierenambulance lopen tegen het probleem aan en hebben vaak een probleem om dieren anders dan honden en katten opgevangen te krijgen. Dierenambulance De Wijs heeft in Westland de taak van dierenambulance gekregen. Zij halen gevonden, verward rondlopende en dode dieren op en brengen deze voorzover het honden en katten betreft naar het Julialaantje in Rijswijk of naar hun locatie aan de Zinkwerf in Den Haag. Met De Wijs heeft de gemeente, naar onze fractie bericht is, geen dienstverleningsovereenkomst of welke overeenkomst dan ook. De Wijs ontvangt dan ook geen vergoeding voor de ambulancewerkzaamheden en blijkbaar is in het verleden discussie geweest over de toezegging van de jaarlijkse vergoeding door de gemeente. 

zwaan

Inmiddels heeft een globaal onderzoek van de fractie uitgewezen dat dierenwelzijn bij de gemeente Westland niet goed en doeltreffend geregeld is. Zo komt op de website van de gemeente Westland het woord “dierenwelzijn” niet eens voor. Het is dringend gewenst dat er een commissie dierenwelzijn gaat komen bestaande uit de gemeente, het dierenasiel, de dierenarts, de ambulance, de (dieren)politie en de gemeente om op die wijze duidelijke afspraken en beleid te maken om het welzijn van dieren goed geregeld te krijgen. Het is natuurlijk niet goed om een gemeentelijk beleid te baseren op diensten die volledig vrijwillig en voor niets verricht worden door een dierenambulance. De dierenambulance heeft in ieder geval een nuttige functie nu zowel vanuit het Meldpunt Leefomgeving als vanuit de politie in Westland dagelijks meerdere verzoeken gedaan worden aan de dierenambulance om verwarde, gevonden, dode en ook verdwaalde dieren op te halen. Ook in het traceren van vermiste dieren is de rol van de dierenambulance belangrijk. Vele inwoners kunnen dan via Facebook of de sociale media ofwel op een andere wijze zien welke dieren door de ambulance zijn meegenomen en kunnen ook zien waar ze deze weer kunnen ophalen. Hetzelfde geldt voor dode dieren. De eigenaar en Westlandse inwoner kan op die wijze duidelijkheid krijgen wat er met zijn geliefde huisdier aan de hand is.

dier

Inmiddels heeft onze fractie contact gehad met Dierenambulance De Wijs en zij beklagen zich erover dat in geval van nood zij bijvoorbeeld geen toegang kunnen krijgen tot het strand, hetgeen betekent dat het dier wat aldaar in nood verkeert, niet geholpen kan worden. Ook op dat punt dienen efficiëntere afspraken gemaakt te worden. Het welzijn van de dieren moet daarbij centraal staan. In Den Haag is een en ander beter geregeld en Den Haag heeft goede afspraken met de ambulance aldaar en ook bij andere gemeenten is er een duidelijk dierenwelzijnsbeleid.

Nu Westland steeds meer ecologische zones krijgt zoals de Poelzone en ook elders in Westland, neemt het aantal waterdieren toe en ook op dat punt zal een goede opvang geregeld moeten worden.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Onder welke afdeling bij de gemeente valt het dierenwelzijn?
  • Is het College bereid om voor dierenwelzijn in Westland een deugdelijk beleid te ontwikkelen en ook met de instanties die zich met dierenwelzijn bezighouden duidelijke en deugdelijke afspraken te maken?
  • Is het College bereid om met Dierenambulance De Wijs die in Westland een hele nuttige functie vervult –zie hetgeen hierboven is aangegeven- deugdelijke afspraken te maken waarbij ook de financiën op een deugdelijke wijze worden ingevuld?
  • In het verleden heeft Dierenambulance De Wijs de voorkeur aangegeven om ook in Westland een uitvalsbasis te krijgen. Is het College bereid om daaraan medewerking te verlenen en is er een geschikte locatie die aan De Wijs beschikbaar gesteld kan worden?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat Dierenambulance De Wijs een nuttige functie heeft in Westland en het dierenwelzijn bevordert? In 2014 schijnen er gesprekken gevoerd te zijn tussen de gemeente en de betreffende dierenambulance, doch deze zijn niet vervolgd. Is het College bereid om alsnog op een zinvolle wijze een vervolg te geven aan dat overleg waarbij zoveel mogelijk aangesloten wordt bij hetgeen De Wijs tot nog toe geheel voor niets doet?
  • Is het College bereid om een commissie te vormen die als inzet heeft “dierenwelzijn” waarvan onderdeel uitmaken het dierenasiel, de dierenarts, de Dierenambulance De Wijs, de politie Westland en de gemeente, waarbij duidelijke afspraken gemaakt worden zowel hoe gehandeld wordt met aangetroffen dieren, hoe het welzijn van die dieren het beste bevorderd kan worden en op welke wijze een en ander financieel vertaald wordt?
  • Is het College bereid om afspraken te maken met Dierenambulance De Wijs dat zij in ieder geval toegang krijgen tot dieren op plekken die lastig bereikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld het strand en de duinen?

 

egel     poes

  • Kan het College een overzicht geven van de financiële bijdragen aan opvangstichtingen zoals de egelopvang Westland, vogelasiel in Hoek van Holland?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top