skip to Main Content

Vragen aan het College inzake wederom poller ingang Hoogwerf

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wederom poller ingang Hoogwerf

Vraag 291 2014-2017

 

Edelachtbaar College,

Bij onze fractie komen vele meldingen binnen van auto’s die van Hoogeland komen en dagelijks vanwege de poller moeten omrijden. Zij moeten daardoor drie rotondes passeren: bij de Zuidweg/Kruisbroekweg, bij het politiebureau en de rotonde Galgeweg/Hoogwerf. De vraag is of de poller niet op rustige dagen open kan zijn en alleen dicht op de zaterdagen en sportdagen. Eerder is daar al over gesproken, maar tot nog toe is er weinig bereikt.

Dit leidt tot de volgende vraag:

  • Wat gebeurt er met betrekking tot de poller en is de suggestie zoals hiervoor is aangegeven uitvoerbaar?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top