skip to Main Content

Vragen aan College inzake wijze van aanbesteding leerlingenvervoer

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

2 juni 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake wijze van aanbesteding leerlingenvervoer

 

Vraag 1045 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Het College heeft in haar memo aangegeven op dit moment een aanbesteding te doen voor een deel van het leerlingenvervoer Westland. Uitgangspunt daarbij zou moeten zijn dat de chauffeurs steeds dezelfde zijn, omdat mensen met een beperking, die ook vervoerd worden (ook kinderen), erg gehecht zijn aan continuïteit en zij hebben ook vaak een vertrouwensband met de chauffeurs. Als er dan steeds een andere chauffeur op een auto zit, dan geeft dat problemen en soms durven dan de betreffende mensen niet eens in te stappen. Dit dient uitgangspunt te zijn bij de aanbesteding en wij missen dat.

Ook als een Westlandse zzp’er of onderaannemer uit het Westland de diensten mee aanbiedt, dan geeft dat continuïteit en daarop moet ook door het College gestuurd worden bij een aanbesteding.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Herkent het College zich in het vorenstaande en waarom wordt niet meer gestuurd bij dergelijke aanbestedingen op de continuïteit van chauffeurs en dat zo weinig mogelijk wisselingen plaatsvinden?
  • Kan het College ervoor zorgen dat dit vanaf nu wel gebeurt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top