skip to Main Content

Vragen aan het College inzake zonnepanelen op huurwoningen van één van de woningcorporaties in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake zonnepanelen op huurwoningen van één van de woningcorporaties in Westland

Vraag 309 2014-2017

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt geconfronteerd met het verlangen van huurders die graag op hun van één van de corporaties in Westland gehuurde woningen zonnepanelen willen aanbrengen. Zij willen dat doen op eigen kosten, maar worden geconfronteerd met een “nee” van met name Arcade. De twee andere corporaties Wonen Wateringen en Vestia schijnen een ruimhartiger beleid te voeren. Welk standpunt de in Westland kleine corporatie Staedion heeft, is onduidelijk.

Als Westland de meest duurzame tuinbouwgemeente van Nederland wil worden, dan zullen ook zoveel mogelijk woningen van zonne-energie gebruik moeten kunnen maken. Als de feitelijke situatie dat mogelijk maakt, zouden toch zonnepanelen ook op van corporaties gehuurde woningen geplaatst moeten kunnen worden. Uiteraard moeten daar wel goede afspraken over gemaakt worden. Degenen die die zonnepanelen willen plaatsen zijn bereid om –mits redelijk- afspraken te maken over de wijze van aanbrengen en de situatie die ontstaat na beëindiging van de huur.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat ook op van woningcorporaties gehuurde woningen zoveel als mogelijk zonnecollectoren zouden moeten kunnen worden aangebracht?
  • Is het College bereid om met de corporaties overleg te voeren over uniforme regels die gevolgd kunnen worden als een huurder zonnecollectoren wil plaatsen?
  • Is het College ermee bekend waarom met name Arcade weigert medewerking te verlenen, terwijl dat bij de twee andere grotere corporaties in Westland, Vestia en Wonen Wateringen, duidelijk wat genuanceerder ligt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top