skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake aanbesteding door Westlandse scholen volgens inkoopbeleid gemeente Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake aanbesteding door Westlandse scholen volgens inkoopbeleid gemeente Westland

Vraag 062 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Recentelijk is gebleken dat de aanbesteding van de Zeester niet conform de nota Welbesteed heeft plaatsgevonden. In de managementletter van Deloitte staat:

“Inkoop en aanbesteding-huisvesting onderwijs-Managementletter 2013

Advies om de rechtmatigheid van door scholen gedane inkopen goederen en diensten in het kader van huisvestingonderwijs te betrekken bij de controle van de naleving van de aanbestedingsregels.

We hebben vernomen dat met de betreffende scholen altijd de voorwaarde afgesproken wordt dat zij zich dienen te houden aan het inkoopbeleid van de gemeente Westland. De verantwoordelijke afdeling dient hierop toe te zien. De naleving van de voorwaarden die gesteld worden door de gemeente Westland aan de scholen en het toezicht   ierop door de afdelingen zullen wij betrekken bij de beoordeling van de naleving van de verordening huisvesting onderwijs over 2014.”

 

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  • Welke voorwaarden zijn afgesproken en wordt de nota Welbesteed ook opgelegd aan aanbestedende onderwijsinstellingen?
  • Hoe is dat geregeld en op welke wijze zijn die afspraken gemaakt?
  • Op welke wijze wordt gecontroleerd of een en ander ook door de scholen wordt nagekomen?
  • Kan het College aangeven welke aanbestedingen op deze wijze door de scholen de afgelopen vijf jaar hebben plaatsgevonden?
  • Waarom is het College van oordeel dat bij de aanbesteding van de Zeester de aanbestedingsregels zoals de gemeente deze hanteert in acht zijn genomen?
  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat als mocht blijken dat de gemeentelijke aanbestedingsregels niet in acht genomen zijn, dan in ieder geval voor wat betreft de Zeester het Westlandse bedrijfsleven de kans gemist heeft om mee te dingen naar de opdracht?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top