skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake aanbieding sociale huur eengezinswoningen en appartementen in Ter Heijde

Het College van Burgemeester en Wethouders

van de Gemeente Westland

Postbus 150

2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake aanbieding sociale huur eengezinswoningen en appartementen in Ter Heijde

 

Vraag 024 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Bijgaande motie zal mijn fractie indienen bij de eerstkomende Raadsvergadering. Daar op dit moment de aanbiedingsprocedure bij Arcade loopt, is het de vraag of gewacht kan worden totdat de Raadsvergadering gehouden wordt. Vandaar onder meer deze artikel 26-vraag. De fractie van Westland Verstandig verzoekt uw College om per ommegaande deze vraag te beantwoorden dit gezien de spoedeisendheid van het onderwerp.

Op dit moment worden 48 sociale huurwoningen en enige tientallen appartementen aangeboden. Ondanks een grote interesse bij de inschrijvingen heeft de toewijzing geleid tot huurovereenkomsten met 11 Heijers en 12 inwoners van Westland. De fractie van Westland Verstandig heeft begrepen uit ingewonnen informatie dat de toewijzing heeft plaatsgevonden volgens de daarvoor gemaakte afspraken, te weten eerst aan degenen die vertrokken zijn destijds uit de bestaande huurwoningen, vervolgens aan inwoners van Ter Heijde en daarna aan inwoners van Westland. Daar verondersteld werd dat er een hele grote behoefte aan dit soort woningen was in Westland, is het natuurlijk niet echt goed te begrijpen dat uiteindelijk niet alle woningen aan Westlandse inwoners verhuurd zijn kunnen worden. Hoe het met de appartementen loopt moet verder afgewacht worden. Op dit moment lopen de diverse aanbiedingsprocedures nog.

De vraag is of het aanbieden in een vakantieperiode de meest gelukkige insteek is en vandaar de hierna geformuleerde vragen.

Voor wat betreft de motie: In de motie wordt gerefereerd aan een afspraak/toezegging die door Arcade gedaan is aan het College van B&W begin 2013 toen Arcade een positief besluit van het College kreeg om in plaats van gedifferentieerde koop- en sociale woningbouw alleen maar sociale woningbouw te plegen. De afspraak zou zijn dat Arcade dan een twintigtal, althans een aantal bestaande oudere huurwoningen in de dorpskern Ter Heijde te koop zou aanbieden. Op die wijze zou een gedifferentieerd koop-/huurwoningbestand in Ter Heijde toch bewerkstelligd kunnen worden. Een dergelijke differentiatie was aanvankelijk ook de bedoeling van de nieuwbouw voor fase 1.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Is aan uw College de toezegging gedaan door Arcade c.q. zijn er afspraken met Arcade gemaakt over het te koop aanbieden van oudere bestaande huurwoningen in Ter Heijde (eventueel als zogenaamde kluswoning) als Arcade toestemming van uw College zou krijgen om 100% sociale huurwoningen/appartementen te realiseren? Heeft uw College de met Arcade afgesproken voorwaarden begin 2013 met HINT besproken?
  • Is uw College bereid om een beroep te doen op Arcade om de aanbiedingsprocedure eind augustus/begin september nog een keer over te doen danwel de huidige aanbiedingsprocedure te verlengen als alle Westlanders weer terug van vakantie zijn om alsnog te trachten zoveel als mogelijk Westlandse inwoners te laten profiteren van de sociale huur eengezinswoningen en appartementen in Ter Heijde?
  • Is uw College bereid om bij Arcade na te gaan wat de verklaring is dat er Westlandbreed te weinig belangstelling is om in aanmerking te komen voor de betreffende woningen in Ter Heijde? Is dat de inkomensgrens of is dat een andere reden? Wat moet hieruit geconcludeerd worden voor andere woningbouwplannen in Westland?
  • Is uw College bereid om met Arcade verder overleg te voeren om wellicht een deel van de nieuwe sociale huurwoningen toch in de verkoop te zetten en is uw College bereid zonodig Arcade daarvoor financiële compensatie te geven?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top