skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake bussluis Groeneweg ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake bussluis Groeneweg
‘s-Gravenzande

 

Vraag 083 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van de Groeneweg waar een aantal jaren geleden een bussluis is aangebracht. Die bussluis heeft geen enkele functie meer, zeker nu de Groeneweg niet meer als sluiproute gebruikt wordt van en naar de Maasdijk. Die verbinding is er niet meer. Het onnodig omrijden kost blijkbaar onnodige tijd en levert frustratie op.

Nu het doel van de bussluis is komen te vervallen kan de navolgende vraag gesteld worden:

  • Is uw College bereid om de betreffende bussluis weg te nemen? Zo neen, wat is dan volgens het College het nut en de noodzaak nog van de betreffende bussluis? Zo ja, wanneer kan verwijdering plaatsvinden?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top