skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake het nut en de noodzaak van schoolzwemmen op de basisscholen in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake het nut en de noodzaak van schoolzwemmen op de basisscholen in Westland

Vraag 037 2014-2018

Edelachtbaar College,

Kort na het ontstaan van de gemeente Westland is als gevolg van doorgevoerde bezuinigingen het zwemonderwijs op basisscholen geschrapt per medio 2006. Wel werd destijds als voorwaarde aan het beëindigen van de subsidie gesteld dat er een vangnet zou zijn, dat bij het verlaten van de basisschool alle kinderen in ieder geval over één zwemdiploma moesten beschikken.

Het gevolg van de afschaffing van de subsidie was dat aan de Westlandse zwembaden een financiële compensatie werd gegeven voor het gemis van de inkomsten van het schoolzwemmen. Daarmee werd de bezuiniging grotendeels weer ongedaan gemaakt, zij het dat de financiële bijdrage aan de zwembaden “uit een ander potje” kwam dan de schoolzwemsubsidies. Die financiële bijdrage is er nog steeds.

Landelijk vindt er geregeld een discussie plaats over het herinvoeren van schoolzwemmen op alle basisscholen. De discussie wordt steeds weer opnieuw gevoerd als een kind onder de 14 jaar verdrinkt. Dat wordt dan vaak toegeschreven aan het wegbezuinigen van de zwemlessen op de basisschool. Ook Omroep West heeft in 2013 via Facebook navraag gedaan over de wenselijkheid het schoolzwemmen snel te laten terugkomen. Bijna unaniem waren de Facebookvrienden van Omroep West het ermee eens dat schoolzwemmen moest worden ingevoerd.

Uiteraard hebben de ouders ook hun verantwoordelijkheid, maar er kunnen omstandigheden zijn waardoor het volgen van zwemlessen niet tot de mogelijkheden behoort.

Destijds heeft het College toegezegd dat elk jaar uitgezocht zal worden hoeveel leerlingen op de basisscholen nog geen zwemdiploma hebben. De Westlandse basisscholen hebben destijds hulp toegezegd. Destijds is ook toegezegd dat ouders worden aangeschreven om die ervan te overtuigen dat hun kinderen zwemlessen dienen te volgen.

Ook de reddingsbrigades in Nederland pleiten voor het wederom invoeren van verplicht schoolzwemmen omdat kinderen niet goed genoeg kunnen zwemmen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Hoeveel kinderen vallen er door het afschaffen van schoolzwemmen op de basisschool tussen wal en schip? Met andere woorden hoeveel kinderen verlaten de basisschool zonder dat zij over een zwemdiploma beschikken? Beschikt de gemeente over de gegevens?
  • Destijds bij het wegbezuinigen van het schoolzwemmen heeft uw College toegezegd jaarlijks bij te houden hoeveel kinderen zonder zwemdiploma de basisschool verlieten. Heeft het College dit inderdaad jaarlijks gedaan? Kan uw College de gegevens verstrekken?
  • Verlenen de scholen medewerking aan het verkrijgen van de hiervoor bedoelde gegevens?
  • Welk bedrag wordt er op dit moment aan de Westlandse zwembaden uitgekeerd ter financiële compensatie van het wegvallen van het schoolzwemmen destijds?
  • Kan uw College aangeven wat het kost om schoolzwemmen wederom in te voeren, rekening houdende met een geringe bijdrage van de ouders voor het vervoer van en naar de zwembaden?
  • Welk effect heeft het wederom invoeren van schoolzwemmen voor de bestaande zwembaden? Hoeveel inkomsten betekent dat voor de bestaande zwembaden?
  • Als het verplicht schoolzwemmen weer wordt ingevoerd, brengt dat dan met zich mede dat het zwembad De Hoge Bomen in ieder geval open kan blijven?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top