skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake Inkoop- en betaalgedrag

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake artikel 26-vraag Inkoop- en betaalgedrag

 

Vraag 030 2014-2018

 

Geacht College,

Westland Verstandig wil dat de gemeente binnen de wet- en regelgeving zoveel mogelijk Westlandse bedrijven kansen biedt om diensten, producten te leveren aan de gemeente en dat de gemeente ook tijdig betaalt na het leveren van prestaties.

In 2011 heeft de EU een richtlijn aangenomen waarin een ondernemer van rechtswege een vergoeding van de incassokosten kan vragen bij overschrijding van de betalingstermijn. In Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd in wetgeving[1] die op 16 maart 2013 in werking is getreden. In die wet is geregeld dat de overheid binnen 30 dagen moet betalen. De Nationale Ombudsman ontvangt met regelmaat signalen van ondernemers die bij het uitvoeren van hun onderneming problemen met de overheid ervaren. Dat varieert van het verkrijgen van benodigde vergunningen tot geen contact krijgen bij vragen. Het niet tijdig betalen is ook een probleem waar ondernemers met regelmaat tegenaan lopen. De ontvangen klachten en de nieuwe regelgeving zijn de aanleiding geweest om een onderzoek (enquête) te starten naar het betaalgedrag van de overheid. De Nationale Ombudsman hekelt het betaalgedrag van de overheden, zo blijkt uit de publicatie van het onderzoek eindrapport in juli jl.[2]. Van de 192 gemeenten die op de enquête reageerden betaalt 43% conform de norm, dus 57% niet. De gemeente Westland is ook aangeschreven om aan het onderzoek mee te doen. Niet bekend is of de gemeente Westland heeft meegedaan en wat de resultaten voor Westland zijn.

 

Wel is bekend uit schriftelijke vragen en moties van de gemeenteraad in 2013 dat het inkoopbeleid in Westland voor verbetering vatbaar is. In de jaarstukken over 2013 staat daarover het volgende op pagina 18:

“In 2013 zijn op 27 processen controles op het rechtmatig handelen uitgevoerd. Daarbij is vastgesteld dat de processen voldoende beheersmaatregelen bevatten die de rechtmatige totstandkoming van de lasten, baten en balansmutaties waarborgen. Alleen bij de controle van het proces inkoop- en aanbesteding is naar voren gekomen dat er bij 5 dossiers sprake was van onrechtmatigheden. Daarvan telt de onrechtmatigheid in 3 dossiers mee in het oordeel van de accountant omdat niet volledig aan onze eigen inkoopregels is voldaan. Het gaat bij deze 3 dossiers om inkopen met een totaalbedrag van € 204.000. Er wordt aan gewerkt dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen.”

en op pagina 129:

“Het handhaven van de nieuwe eigen regels voor inkoop en aanbesteding blijft een punt van aandacht.”

De knullige aanpak in 2013 met de nieuwe gemeentehuizen om die zonder Europese aanbesteding aan enkele bedrijven (WOC) te gunnen staat ook nog in het geheugen gegrift Die aanpak is toen voortijdig gestrand toen duidelijk werd dat dat niet rechtmatig was en de gemeente voor het gerecht gedaagd werd.

Om te kunnen beoordelen hoe het gesteld is met het betaalgedrag in Westland en of Westlandse bedrijven voldoende ‘aan de bak komen en ook Patijnenburg daarbij in beeld is, heeft Westland Verstandig de volgende vragen aan het College B&W:

 

 1. Heeft de gemeente Westland meegedaan aan het onderzoek naar betaalgedrag van de Nationale ombudsman? Zo neen, waarom niet?
 2. Bijgevoegd de enquêtevragen. Wij verzoeken de antwoorden op die vragen van de gemeente Westland toe te sturen, zodat inzicht verkregen wordt in het betaalgedrag van Westland (ongeacht of vorige vraag 1 met ja of neen is beantwoord)?
 3. Graag zien wij een overzicht tegemoet van de gegunde aanbestedingen in 2014 tot op heden?
  Per gunning willen we de volgende informatie:
 4. Wat is inmiddels verbeterd in de organisatie ter voorkoming van onrechtmatigheden in het inkoopproces, zoals in 2013 gebleken?
 • de naam van het bedrijf aan wie gegund is?
 • de vestigingsplaats van het bedrijf (wel /niet in Westland)?
 • wel/niet social return met korte toelichting?
 • welke gunningen hebben ook effecten op Patijnenburg (met korte toelichting)?
 • of openbaar of onderhands is aanbesteed?
 • hoeveel bedrijven is offerte gevraagd (onderhands)/hebben geoffreerd (openbaar/onderhands)?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

 

Leo Geubbels

Namens de fractie Westland Verstandig

 

[1] Burgerlijk Wetboek , Boek 6, artikel 119b

[2] Zie voor meer informatie de publicatie en het onderzoeksrapport hier.

Back To Top