skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake mogelijk vast dienstverband personeelsleden De Naald bij de gemeente Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake mogelijk vast dienstverband personeelsleden De Naald bij de gemeente Westland

Vraag 010 2014-2018

Edelachtbaar College,

In de lijst van de Collegevergadering van 20 mei 2014 wordt het besluit kenbaar dat medewerkers van Westland Theater De Naald tot 1 april 2015 beschouwd worden als interne sollicitanten met uitzicht op een vast dienstverband.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Wat betekent dit praktisch en wat betekent dit financieel voor de gemeente Westland?
  • Hebben of gaan medewerkers van De Naald solliciteren bij de gemeente? Zo ja, hoeveel?
  • Hoe is dit te rijmen met het destijds genomen Raadsbesluit dat De Naald volledig zelfstandig zou worden? Zijn destijds dan niet alle financiële gevolgen geregeld?
  • Is deze faciliteit destijds in het verzelfstandigingsproces niet meegenomen?
  • Welke belangen heeft de gemeente bij dit besluit?
  • Om hoeveel personeelsleden gaat het en wat is hun functie bij De Naald?
  • Zijn de medewerkers van De Naald wel bij de gemeente te herplaatsen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top