skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake noodzaak voor herinvoering nachtapotheek na sluiting van de enige nachtapotheek in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake noodzaak voor herinvoering nachtapotheek na sluiting van de enige nachtapotheek in Westland

 

Vraag 040 2014-2018

Edelachtbaar College,

De fractie van Westland Verstandig, maar ook andere fracties hebben uw College in het verleden diverse malen gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om in Westland wederom een nachtapotheek te openen. Er was een nachtapotheek, maar die is door bezuiniging bij zorgaanbieders inmiddels gesloten. Voor veel Westlanders is een nachtapotheek heel belangrijk. Daar gaat het met name om kwetsbare burgers. Nu is de nachtapotheek buiten Westland te bereiken in Schiedam en Delft en in Den Haag. Vele personen die ’s nachts medicijnen nodig hebben, zijn echter niet in staat om anders dan door openbaar vervoer die nachtapotheken te bereiken. ’s Nachts is er echter ook weer geen openbaar vervoer en dat levert problemen op. Een gemeente zoals Westland met meer dan 100.000 inwoners dient een bepaald minimumpakket aan voorzieningen te hebben. Een nachtapotheek valt daar onder.

 

De fractie van Westland Verstandig begrijpt ook dat bij de huisartsenpost of bij het behandelcentrum patiënten te horen krijgen dat zij, ook als zij acuut medicijnen nodig hebben, die niet kunnen krijgen en naar de nachtapotheek buiten Westland moeten gaan om die medicijnen te krijgen. Weliswaar heeft minister Schippers van Volksgezondheid recentelijk nog aangegeven dat als er een wettelijke aanrijtijd is van 45 minuten, er geen probleem is. Westland Verstandig vindt dat een verkeerde benadering. Die 45 minuten aanrijtijd is natuurlijk niet gericht op degenen die echt in de problemen zitten.

 

Daarbij moet voorts bedacht worden dat bijvoorbeeld bij twee senioren vaak één van hen medicijnen nodig heeft en de ander niet weg kan omdat degene die de medicijnen nodig heeft niet alleen gelaten kan worden.

 

Vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

  • Welke acties heeft uw College gevoerd om tot herinvoering van de nachtapotheek te komen nadat daarover al eerder vragen gesteld werden?
  • Als er al overleg gevoerd is, heeft dat enig resultaat opgeleverd?
  • Is uw College eventueel bereid om in overleg met de gezamenlijke huisartsen Westland, de gezamenlijke apothekers Westland, de zorgaanbieders (Pieter van Foreest, Careyn etc.) de zorgverzekeraars en of het zorgkantoor te komen tot afspraken waardoor wederom een nachtapotheek kan worden ingevoerd?
  • Bestaat bij uw College de bereidheid om een en ander eventueel te faciliteren, zodat deze “basisvoorziening” voor Westlanders wederom er zal zijn?
  • Kan uw College aangeven bij benadering wat de kosten zijn van de meest beperkte opzet voor een nachtapotheek?
  • Is uw College het met Westland Verstandig eens dat dit, als de “zorgpartijen” het laten afweten, een taak is die de gemeente op zich dient te nemen en dat in het belang van de inwoners van Westland?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top