skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake oude muziekschool ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake oude muziekschool
‘s-Gravenzande

Vraag 135 2014-2018

Edelachtbaar College,

Inmiddels hebben buurtbewoners maar eens poolshoogte genomen bij de ook nu weer lange tijd stagnerende verbouwing van de oude muziekschool in ’s-Gravenzande. Al gedurende tien jaren biedt dit een troosteloze aanblik in de gemeente. De eerdere artikel 26-vraag en de beantwoording zullen wij bespreken in de commissie met de wethouder.

Nu blijkt weer het navolgende. Destijds is een bouwvergunning afgegeven voor twee woningen. Nu zouden er acht kamers komen met elk een eigen keukentje en staat de weg open om een kamerverhuurbedrijf ervan te gaan maken.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is uw College bekend met vorenstaande feitelijke situatie en zo neen, kan deze onmiddellijk worden nagetrokken en zo ja, wat is daarop de reactie van het College?
  • Het betreffende pand leent zich niet voor het gebruik “als acht kamers”. Welk gebruik van het pand gemaakt gaat worden als dit zo gerealiseerd wordt, laat zich raden. Gezien de plaats van het pand is een andere dan een normale woonfunctie absoluut ongewenst. Wat is bij uw College bekend en is uw College bereid om in deze handelend op te treden?
  • Wordt het überhaupt niet tijd voor het College om de eigenaar/aannemer tot de orde te roepen? Het is toch volstrekt ongehoord dat dit soort ontwikkelingen plaatsvinden op een plek die vrij bepalend is voor de dorpskern ’s-Gravenzande op grond van een bouwvergunning waarvan wordt afgeweken?
  • Waarom wordt wel gehandhaafd in een groot aantal volstrekt voor Westland onbelangrijke zaken en wordt dit allemaal maar op zijn beloop gelaten?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top