skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake overlast bewoners Havenstraat/Emmastraat Monster en het niet serieus nemen van klachten

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: Aanvullende schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake overlast bewoners Havenstraat/Emmastraat Monster en het niet serieus nemen van klachten

Vraag 108 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Bijgaande artikel 26-vraag is door de fractie van Westland Verstandig gesteld. Op die vraag is nog geen antwoord ontvangen. Inmiddels hebben de betreffende bewoners zich andermaal tot de fractie gewend en blijkbaar zijn de stapels grond nog steeds aanwezig en geven nog steeds zeer ernstige overlast, maar nog erger meldingen bij het Meldpunt worden niet adequaat afgewikkeld, terwijl ook de gemeente niet reageert. Het schoolbestuur verwijst de bewoners naar de gemeente en de gemeente naar het schoolbestuur. Vervolgens hebben de betreffende personen zich maar tot de aannemer gewend, maar ook die laat niets horen. De stapels grond zouden er nog steeds liggen en het zou te duur zijn om deze af te voeren.

Bij de sloopwerkzaamheden is blijkbaar ook asbest aangetroffen en ook daarover bestaan vragen bij de omwonenden. Waar is dat asbest gebleven, hoe is dat afgevoerd en de bewoners menen geconstateerd te hebben dat het sloopafval ter plaatse vergruisd is, zodat ook asbest daarbij kan zijn vrijgekomen en dus ook de stapel zand/grond die nu er ligt asbest kan bevatten. Dit maakt de bewoners hoogst onzeker en de bewoners zijn boos om de slechte informatie en communicatie.

Ook op bijgaande brief van 17 juli jl. heeft uw College niet gereageerd en blijkbaar neemt het College ook de inhoud van die brieven niet serieus. Een herinnering op 27 juli heeft evenmin enige reactie van de zijde van het College opgeleverd. Ook naar de mensen toe is niet gereageerd. Ook die hebben vele pogingen ondernomen.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Waarom communiceert uw gemeente niet met de omwonenden, terwijl die omwonenden het College benaderen en om hulp vragen? Is dit de wijze waarop uw College met burgers van Westland omgaat? Waar zijn de ruimhartige toezeggingen van wethouder Weverling van GemeenteBelang Westland dat meer naar de burgers geluisterd zou worden? Is dat alleen maar voor de bühne of wordt daar nu daadwerkelijk een keer invulling aan gegeven?
  • Waarom reageert het College niet op brieven van de fractie van Westland Verstandig van 16 juli, 17 juli en 27 juli 2015?
  • Waarom dwingt uw College het schoolbestuur/de aannemer niet om de hoop grond weg te halen?
  • Is uw College bekend dat zowel de aannemer als het gemeentebestuur aangeven dat het te duur is om de grond af te voeren?
  • Wanneer wordt nu wel actie ondernomen door uw College?
  • Heeft uw College serieus gekeken naar de problematiek van het asbest en de vermoedens van de omwonenden daarover? Heeft uw College de aannemer/het schoolbestuur verzocht in deze onderzoek daarnaar te doen?

bijlagen artikel 26-vraag 108 overlast Havenstraat-Emmastraat Monster 25-8-15

Gezien de spoedeisendheid van deze vragen en ook gezien het feit dat de brieven al geruime tijd geleden gestuurd zijn, wil mijn fractie vòòr het einde van deze week antwoord op deze vragen.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

 

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top