skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake – schijnbaar – onjuiste reactie College

Het College van Burgemeester en Wethouders
der gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake – schijnbaar – onjuiste reactie College

Vraag 073 2014-2018

Edelachtbaar College,

In de bijgevoegde brief van 3 juni 2015 geeft uw College aan: “Wij nemen afstand van de beschadigende opmerkingen in de vragen van de fractie Westland Verstandig.” Telefonische navraag wees uit dat gedoeld wordt op vraag 2 op blz. 2 bovenaan en bij het antwoord op vraag 2 op blz. 2 wordt opgemerkt dat: “Uw suggestie over vermeende uitspraken van de toenmalige wethouder Volkshuisvesting zijn onwaar. Met andere woorden uw voorstelling van zaken klopt niet.” Dit zijn toevoegingen die door uw College zelf zijn aangebracht, dus niet door de ambtelijke medewerker die de brief in concept heeft opgemaakt.

Inmiddels is het een en ander uitgezocht en bijgevoegd treft uw College aan de AD-artikelen van het voorjaar 2014 – zijnde voor de verkiezingen – waarbij wethouder Mokkadem zelf vermeld “de handtekeningen (onder prestatieafspraken: toevoeging fractie WV) moeten er nog dit voorjaar (2014 dus: toevoeging fractie WV) onderstaan”. Destijds ‘kopte’ de krant “Corporaties en gemeente maken weer afspraken”, met een breed glimlachende wethouder op de voorgrond. Het is dan niet vreemd dat onze fractie terecht, zeker nu op dit moment er nog steeds geen prestatieafspraken zijn en ook de wethouder in zijn periode er niet in geslaagd is om die prestatieafspraken te maken, daar kritische opmerkingen over maakt.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Handhaaft uw College de misplaatste opmerking in de antwoordbrief als u kennisneemt van de persberichten van destijds?;
  • Is het persbericht in het AD gebaseerd op een persbericht uitgaande van het College, althans uitgaande van de communicatieafdeling van het College?

De beantwoording van 3 juni 2015 door uw College wordt extra gênanter als kennisgenomen wordt van een door Arcade gezonden brief aan de fractievoorzitters van 10 juni 2015, waarbij Arcade reageert op de brief van 3 juni 2015 met de mededeling: “De beantwoording is deels onjuist. Wij vinden het belangrijk dat een juiste voorstelling van zaken wordt gegeven en geven u graag een verdere toelichting.” De betreffende brief wordt bijgevoegd.

Wil uw College een reactie geven op deze opmerkingen van Arcade en ook op het verwijt van Arcade dat uw College zich schuldig maakt aan onjuiste berichtgeving?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

bijlage artikel 26-vraag 073 onjuiste reactie College

 

Hoogachtend,
u.e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top