skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake Tuindersweg

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake Tuindersweg

Vraag 156 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Aanleiding voor deze artikel 26-vraag:

Deze vraag werd gesteld als rondvraag bij de commissie EFO omdat het onder de portefeuille van wethouder Duijvestijn valt. De voorzitter van de commissie EFO heeft de zaak terugverwezen naar de commissie Ruimte. Echter de voorzitter weigerde tijdens de commissievergadering de vraag te behandelen. Vandaar de noodzaak om via artikel 26 de vraag nogmaals aan uw College voor te leggen.

Over het project aan de Tuindersweg is inmiddels in de commissie uitvoerig gesproken en de meerderheid van de commissie was van oordeel dat de plannen zoals die liggen voor de bebouwing van het perceel niet ten uitvoer gebracht moesten kunnen worden, hetgeen betekent dat het bestemmingsplan niet ter visie gelegd kan worden. Na de commissievergadering hebben de wethouders Weverling en Duijvestijn raadsleden benaderd om in achterkamertjes alsnog over deze kwestie te spreken. Dat overleg heeft plaatsgevonden op 10 maart jl. De fractie van Westland Verstandig wilde daar niet bij zijn, maar wil wel weten wat er besproken is.

 

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Wat is de concrete uitkomst geweest van het achterkamertjesoverleg op 10 maart 2016 tussen de hiervoor genoemde wethouders en raadsleden?
  • Wat is hierover gecommuniceerd naar degenen die bezwaar gemaakt hebben tegen de bebouwing en wat is hierover gecommuniceerd naar de ontwikkelaars?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

 

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top