skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake voorbereiding gemeente Westland op privacybescherming op en na 1 januari 2015

Het College van Burgemeester en Wethouders

van de Gemeente Westland

Postbus 150

2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake voorbereiding gemeente Westland op privacybescherming op en na 1 januari 2015

 

Vraag 033 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

Op 16 augustus 2014 heeft het NRC Handelsblad melding gemaakt van een onderzoek onder 50 gemeenten die representatief zijn voor Nederland. Uit dat onderzoek bleek dat 10 gemeenten nog in het geheel niet weten hoe ze willen omgaan met nieuw te verwerken gevoelige informatie zoals het medisch dossier en het strafblad. Zo schreef één van de onderzochte gemeenten dat nog onduidelijk is welke medewerkers inzage krijgen in medische en strafrechtelijke gegevens. Die gemeente denkt eraan om in de loop van 2015 verdere invulling te geven aan een en ander. Dat is natuurlijk te laat.

 

De achtergrond is dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 meer taken op het gebied van zorg, jeugd en werk krijgen. Door de extra taken krijgen gemeenten ook meer privé-informatie van burgers te verwerken. Ook ambtenaren en hulpverleners moeten straks intensief samenwerken. De gemeente moet ervoor zorgen dat gevoelige gegevens in vergaderingen of op interne systemen niet zonder meer gedeeld kunnen worden. Uit het onderzoek van NRC blijkt ook dat geen van de ondervraagde gemeenten een privacy convenant heeft opgesteld waarin voor de wijkteams regels zijn opgenomen voor de decentralisaties. Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens, merkt op: “Zonder speciaal protocol kunnen gaten vallen, schat ik in. Alle neuzen moeten in dezelfde richting, gemeenten moeten zorgen dat er geen blunders worden gemaakt.”

 

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Welke concrete maatregelen gaat het College nemen om te voorkomen dat straks gevoelige gegevens van inwoners van Westland in vergaderingen of op interne systemen gedeeld kunnen gaan worden?
  • Wordt door het College voor 1 januari 2015 een privacyconvenant opgesteld waarin strakke regels worden opgenomen over wie van de gemeente over welke gegevens kan beschikken?
  • Welke concrete maatregelen heeft de gemeente Westland al genomen en welke gaan genomen worden om de privacygevoelige informatie van haar burgers te beschermen?
  • Gaat de gemeente Westland gebruik maken van zogenaamde toestemmingsformulieren waarbij de burger toestemming geeft door het ondertekenen van een formulier voor inzage in en het delen van gevoelige informatie? Wat is de consequentie als een burger een dergelijk formulier niet wenst te ondertekenen?
  • Hoe wordt de burger beschermd tegen de afhankelijkheidsrelatie tussen burger en overheid die meebrengt dat de toestemming niet “vrij” gegeven kan worden? Het voorbeeld is wel aangehaald van een bejaarde die zo afhankelijk is van zorg die de gemeente levert, dat de oudere niet zal durven te protesteren tegen het delen van vertrouwelijke gegevens. Hoe wordt dit ingekaderd?
  • Wordt in Westland een algemene zwijgplicht ingevoerd voor alle deelnemers aan de hulpteams in de buurt en alle betrokken hulpverleners? Zal het zo georganiseerd worden dat de gemeente Westland alle instanties die met de hulp belast zijn een nieuw privacyprotocol laat tekenen inclusief een strenge geheimhoudingsverklaring, terwijl er voorts een registratiesysteem wordt aangehouden wie welke informatie mag inzien?
  • Is de gemeente Westland bereid om de privacyscan te laten uitvoeren, de zogenaamde privacy impact assessment waaruit blijkt waar de zwakke plekken in de gemeente Westland zitten?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

 

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top