skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake werkwijze Provincie bij reconstructie N223 en trillings- en geluidsoverlast woningen

  • Het College van Burgemeester en Wethouders

van de Gemeente Westland

Postbus 150

2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake werkwijze Provincie bij reconstructie N223 en trillings- en geluidsoverlast woningen

 

Vraag 025 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

De fractie van Westland Verstandig is benaderd door de bewoners van de Jan van de Laarweg 3 tot en met 9 (oneven nummers) te De Lier. De bewoners zien zich geconfronteerd met de verdere verbreding van de Burgemeester van Doornlaan, de N223, tussen Westerlee en het kruispunt met de Jogchem van der Houtweg. In de loop der jaren zijn de betreffende woningen volledig ingesloten door het bedrijventerrein Leehove en de N223. Ontsluiting vindt plaats via de poort tussen de twee bedrijfspanden naar de Jan van de Laarweg. Ontsluiting aan de voorzijde is niet meer mogelijk.

Inmiddels wordt de N223 verder aangepast en die aanpassing zal negatief uitwerken voor de woningen van de hiervoor genoemde bewoners. Het aantal rijbanen wordt verdubbeld en de weg wordt veel dichterbij de woningen geprojecteerd. Ook het fietspad wordt verwijderd.

De betreffende bewoners zien thans hun leefomstandigheden ernstig verslechteren. Sprake is van zowel geluids-, trillings- als fijnstofoverlast. De gemeente zou in het verleden toegezegd hebben dat gelijk vanouds wederom een normale ontsluiting aan de voorzijde van de woningen zou plaatsvinden, doch door de hiervoor genoemde reconstructie van de N223 is dat blijvend onmogelijk.

Ook blijkt in de communicatie nogal het nodige mis te zijn. Vorig jaar tijdens een informatiebijeenkomst heeft de Provincie nog aangegeven dat aan de zijde van de woningen de N223 niet zou wijzigen. Met de bewoners is op geen enkele wijze overleg gevoerd over de wijze van reconstructie van de N223 en ook niet over de wijze waarop hun woningen in de toekomst ontsloten zouden kunnen worden. Verderop is dat wel gebeurd en daar is een aparte ontsluitingsweg voor de woningen gerealiseerd en is de afstand tussen de woningen en de N223 groter geworden.

De fractie van Westland Verstandig is ter plaatse gaan kijken en de leefomstandigheden zijn mede door de laatste reconstructie van de N223 zeer verslechterd.

Bevreemdend is dat een geluidsmeting uitwijst dat per saldo 1 dba meer geluid te verwachten is maar dat die vermeerdering wordt opgeheven door reducerend asfalt. Geluidswerende voorzieningen aan de woningen worden dan ook niet getroffen evenmin als een geluidsscherm. Gezien de reconstructie van de N223 is er voorts geen plaats meer voor een geluidsscherm.

De bewoners hebben weliswaar begrip voor de aanpassingen die aan de N223 plaatsvinden, doch de bewoners vinden dat hier de balans wel erg doorslaat naar het algemeen belang.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is uw College bekend met de situatie van de hiervoor genoemde woningen en ook met de ernstig verslechterde situatie na reconstructie van de N223?
  • Is uw College bereid om de betreffende bewoners tegemoet te komen door ofwel maatregelen te nemen waardoor de overlast beperkt wordt ofwel door te bevorderen dat de woningen uiteindelijk gekocht worden? Is in dit geval niet een parallel te trekken met de woningen die aangekocht zijn in het kader van de realisering van het 3-in-1-project te Maasdijk?
  • Is uw College bereid om eventueel bij de Provincie gedaan te krijgen dat de Provincie alsnog deugdelijke maatregelen neemt teneinde in ieder geval de trillings- en geluidsoverlast te beperken?
  • Is uw College bereid om eventueel een nieuwe geluidsmeting te bekostigen? De eerdere geluidsmeting is geschied in opdracht van de Provincie en de bewoners twijfelen in ernstige mate of in het rapport voldoende rekening gehouden is met de gewijzigde situatie eendeels en met het feit dat op korte termijn een fiks aantal meer voertuigen over de betreffende N223 zich zullen gaan voortbewegen. Dit zou betekenen dat de overlast alleen nog maar erger wordt.
  • Is uw College bereid om overleg te voeren met de betreffende bewoners omtrent de thans ontstane situatie?
  • Is uw College voorts ermee bekend dat de communicatie vanuit de Provincie richting de bewoners erg moeizaam is verlopen en dat de bewoners volstrekt niet wisten welke reconstructiewerkzaamheden aan de N223 plaatsvonden en dat pas hebben bemerkt toen de werkzaamheden al in uitvoering waren? De indruk bestaat dat dit op meer plekken in Westland zich voordoet. Is uw College bereid om met de Provincie overleg te voeren om herhalingen te voorkomen in Westland?
  • Passen de door de Provincie uitgevoerde werkzaamheden in het bestemmingsplan zoals dat ter plaatse op dit moment vigeert? Zijn in deze verkeersbesluiten genomen of moeten deze alsnog genomen worden?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top