skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake World Expo Milaan

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake bijdrage World Expo Milaan

Vraag 096 2014-2018

Edelachtbaar College,

Op de besluitenlijst van het College van 7 juli 2015 valt af te leiden dat het College zonder dat de Raad daar kennis van heeft, een financiële bijdrage levert aan de World Expo Milaan. De Expo is al begonnen in april en duurt tot en met oktober 2015. De gemeente Westland zou € 50.000,– (extra) bijdragen. Daarnaast wordt de gemeentelijke subsidie aan Westland Marketing van € 240.000,– en wellicht ook nog in het kader van aparte opdrachten van Westland Marketing is de gemeente Westland al financieel betrokken bij de Expo Milaan.

Recentelijk zijn er over de Nederlandse stand op de expo zeer negatieve persberichten ontstaan. De minister van BZ heeft eerder aangegeven dat Nederland geen noemenswaardige kosten aan de wereldtentoonstelling zal besteden omdat de kosten niet opwegen tegen de opbrengsten. Rotterdam heeft vervolgens zich ingespannen om toch een Nederlandse inzending af te vaardigen. Die inzending moet echter gedragen worden door particulier initiatief. Uit een passage uit het Financieel Dagblad van enige tijd terug bleek dat de Nederlandse stand op de Expo een fiasco was, het er niet “uit zag”, kale vlakte met een aantal echt lelijke tenten, en nauwelijks bezoekers trok. De enige bezoekers die er waren, waren blijkbaar mensen die andere drukke stands ontvluchten en even de rust opzochten. Nu, praktisch tegen het einde van de Expo, komt de gemeente Westland ineens in beweging en gaat een bedrag van € 50.000,– betalen.

Het voorstel en het besluit van het College wordt bij deze vraag gevoegd.

Opvallend is dat bij de risico’s staat dat blijkbaar wethouder Weverling al in Milaan geweest is bij het Food Logistics Seminar en dat dat allemaal niet goed is verlopen. Voorts wordt opgemerkt: “Nut en noodzaak van de middelen inzet blijkt na evaluatie meestal niet aan te tonen noch te weerleggen. De inzet is immers nauwelijks in tastbare effecten te vertalen.” De dekking van de € 50.000,– zou worden gevonden uit de bestemmingsreserve Greenport en uit de Westland Agenda 2. Beide dekkingen zijn niet bestemd voor dit soort activiteiten.

In het voorstel wordt voorts aangegeven dat Westland Marketing de leiding zal krijgen over de contentontwikkeling en de Dutch Dialogue. Voorts wordt er op 15 september gegeten en daar zal Westland ook een bijdrage aan geven.

Het vorenstaande leidt tot de navolgende vragen:

 • Waarom koppelt uw College dit soort zaken niet terug naar de Raad, wetende dat bij een deel van de Raad dit soort uitgaven gevoelig ligt?
 • Waarom wordt nu terwijl de Wereldexpo voor Nederland een fiasco blijkt te zijn, althans volgens de pers, alsnog besloten om een bedrag van € 50.000,– te gaan stoppen in iets waarvan absoluut geen resultaat te voorzien valt?
 • Is de bijdrage van het Westlandse bedrijfsleven dan tot nog toe zo tegenvallend dat de gemeente nu moet inspringen?
 • Kunnen we dit soort bedragen niet beter stoppen in de zorg en projecten die met de zorg te maken hebben, derhalve rechtstreeks voor de Westlandse bevolking en niet in dit soort futuristische zinloze acties op een tijdstip dat de Expo allang over haar “hoogtepunt” heen is? Waarom betrekt uw College niet de negatieve uitstraling van de World Expo Milaan voor wat betreft Nederland, hetgeen natuurlijk wel een gevolg is van het wijze besluit van de minister van BZ om geen groot bedrag ter beschikking te stellen aan de Expo?
 • Waarom laat de gemeente Westland dit niet over aan de MRDH of aan het Innovation Quarter danwel aan andere grotere overheidsinstanties die daarvoor aparte budgetten al hebben (Provincie, Rotterdam, Den Haag)?
 • Hoe valt te verklaren dat de bestemmingsreserve Greenport hiervoor wordt aangewend? De doelomschrijving van die reserve is toch een heel andere dan het sponsoren van buitenlandse avonturen?
 • Hetzelfde geldt voor de Westland Agenda 2. De doelstelling daarvan is toch een hele andere dan nu door het College wordt aangegeven?
 • Is het College nog in staat om op de ingeslagen weg terug te komen?
 • Welke bijdrage heeft de gemeente Westland tot nog toe, al of niet via Westland Marketing, geleverd aan de World Expo Milaan? Door wie zijn de reisjes van in ieder geval wethouder Weverling betaald? Zijn er ook nog andere collegeleden richting Milaan getrokken?
 • Wat is de achtergrond van de opmerking onder paragraaf 1 onder de risico’s? Is wethouder Weverling tijdens het Food Logistics Seminar dan niet voldoende “onthaald” of werd de rode loper niet uitgelegd? Gaarne een nadere toelichting;
 • Hoeveel ambtelijke uren zijn gemoeid met “dit event”?

bijlage artikel 26-vraag 096 World Expo Milaan

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens
Namens de fractie Westland Verstandig

Back To Top