skip to Main Content

Begrotingsraad-Verstandige koers voor Westland. Van negatief naar positief!

Begrotingsraad 12 november 2019

Verstandige koers voor Westland. Van negatief naar positief!

Inleiding

Eerst algemene opmerkingen, dan opmerkingen over begroting. Er moet nog veel gebeuren. De alternatieve begroting die de visie van Westland Verstandig nader toelicht. Het kan en moet anders. Tenslotte nog enkele onderwerpen en moties en amendementen. Westland Verstandig vindt dat ook in deze begroting voor Westland, haar inwoners en ondernemers niet genoeg gedaan wordt. Nu blijven we doorgaan met het uitgeven van onze euro’s aan zaken die geen nut en noodzaak hebben en waarvan in het verleden Westland ook niet beter werd!

Algemeen

Deze begroting van het College, maar ook de Prorap 2019 met heel grote afwijkingen in 2019 van de begroting 2019 stelt Westland Verstandig ernstig teleur en ongerust. In feite een bevestiging van wat al eerder werd betoogd. Kleurloos, initiatiefloos, bijna alles wordt doorgeschoven. Zelfs een beetje zielige vertoning voor dit College. Duidelijk wordt dat dit College met nota bene 6 wethouders uit 4 partijen nog steeds het goede spoor niet te pakken heeft. Het College overkomt ineens in juli 2019 dat er tekorten zijn -€ 14 miljoen-, en dat er plotsklaps in oktober 2019 over 2019 daar bovenop weer forse kostenoverschrijdingen zijn op het gebied van jeugdhulp, sociaal domein en inhuur externen. Gelukkig zijn er meevallers doordat het College eigenlijk niets doet dan alleen maar op de winkel passen waardoor er heel veel zaken en dus geld doorgeschoven moet worden naar 2020 en later. Daarmee valt per saldo het negatieve bijgestuurde resultaat 2019 mee. De tekorten 2019 worden echter pas gemeld als het figuurlijke kalf al verdronken is. Bijsturing door de Raad wordt hierdoor onmogelijk gemaakt. Ook de begroting 2020 wijzigt het College niet ondanks deze blamage over 2019. Bewust of onbewust wordt de Raad niet goed en niet tijdig geïnformeerd. Dat geldt zowel voor het externen-debacle als het sociaal domein-debacle. Ofwel het College houdt de Raad voor de gek door wel steeds af te weten van de grote nadelige afwijkingen in 2019 en meldt dat niet, ofwel door het ook niet te weten en pas in oktober achter de feiten komt, en in dat geval moet geconstateerd worden dat het College de controle kwijt is, in ieder geval voor wat betreft sociaal domein en externen uitgaven. Westland Verstandig wil weten hoe het zit. Vandaar straks de interpellatie.

Gisteren gaf het College het AEF-rapport (Andersson Elffers Felix) van 24 september vrij na lang aandringen. Het rapport keurt af dat “Begroot wordt op basis van de ontvangen middelen en niet op basis van de verwachte uitgaven”. College dit is natuurlijk een slechte zaak! Westland Verstandig begrijpt nu waarom het rapport niet werd afgegeven. Het rapport gemaakt in opdracht van het College is vernietigend. Een blamage voor de rol van het College / wethouder. Schwalbend beleid. Ondanks heel veel externen geen voldoende inzet en waarschijnlijk maatregelen die meer kosten dan ze oplossen. 2020 extra tekort van € 9 miljoen. Dit strookt toch niet met de nu voorliggende begroting. We keuren af dat dit rapport werd achtergehouden. Er deugt niets van! Enkele willekeurige citaten: “De beperkte sturingsmogelijkheden werden regelmatig verklaard vanuit beperkte beleidscapaciteit in combinatie met gebrek aan focus” en “Voor veel maatregelen bleek nu beperkt informatie beschikbaar over de financiële effecten” etc.

Dit is des te wranger als het College in 2019 en 2020 gewoon doorgaat met geld uitgeven aan zinloze zaken, zoals bijv. €  200.000,- voor een bijzondere professor, die in 2019 in ieder geval nog geen enkele tastbare bijdrage heeft geleverd aan een beter Westland (wie kent zijn naam trouwens?), heel veel geld aan bedrijfsvoering, onbeperkt en onverstandig inhuren externen, het maken van € 1.7 miljoen extra kosten voor de herindicatie huishoudhulpuren en leegtrekken van potjes met wel heel vage bestemmingen. Als de Raad alles geweten had, dan zou wellicht rond de sloop van het oude gemeentehuis Monster een ander besluit genomen zijn begin dit jaar. Motie terugdraaien. Nu kost het nieuwe plan gemeentehuis Monster € 3 miljoen. Behoud gemeentehuis leverde € 1 miljoen op met betere goedkope woningen. Terugdraaien sloopbesluit Monster kan nog en geen onomkeerbare situatie. Toen we het besluit namen wist de Raad niet hoe de echte financiële situatie van de gemeente was.

Hoe kan het anders

Het College toont geen enkel initiatief om alle posten van de eerdere begrotingen en jaarrekeningen onder de loep te nemen en op die wijze financiële ruimte te creëren die nodig is om Westland goed te besturen en de dringende problemen van Westland op te lossen. Behalve enige posten oud voor nieuw € 750.000,– van de begroting kondigt het College aan dat wel in 2021 te gaan doen. Waarom niet nu? Onmacht. Het lijkt net een brandweer die bij een felle brand aangeeft we komen volgende week wel terug om te blussen. Nee, dit College wenst zich liever te verstoppen achter de financiële onmacht en probeert te vergoelijken daarmee dat zij toezeggingen niet nakomt en er niets mogelijk is in Westland. Wel gaat het College door met voor alles zowat externe bureaus inhuren, het laten opstellen van vele tientallen rapporten en visies door externe bureaus die daarna in de la verdwijnen (€ 4.5 miljoen in de begroting 2020), terwijl ons eigen ambtenarenkorps naar believen uitbreidt. Niet beter maar meer lijkt het devies, terwijl uitgangspunt moet zijn niet meer maar beter. Ook dit vindt Westland Verstandig getuigen van matig bestuur.

Mooie woorden zoals bevlogen besturen, open en transparant, keuzes laten aan de Raad. Dit zijn mooie woorden, waarschijnlijk bedacht door door het College ingehuurde tekstschrijvers, maar de feiten zijn helaas heel anders. Ook in 2020 wordt weer een doorschuifjaar met vele tientallen aankondigingen van externe adviezen voor het maken van plannen, visies en adviezen, waar weer vele miljoenen euro’s, bekend is ruim € 4.5 miljoen, mee gemoeid zijn. Hebben we daarvoor een te groot College met heel veel ondersteuning. Dit is een manier van besturen die niet de onze is en tot niets leidt. Immers de meeste rapporten / visies verdwijnen in een grote la en komen daar niet meer uit. Wel oude stokpaardjes: veel euro’s naar Westland promotie blijven overeind in de begroting. Allerlei fondsen die Westland niet beter maakten of maken en vooral veel extra geld naar bedrijfsvoering en extern ingehuurde krachten. Keuzes worden niet gemaakt, dus in de begroting worden ook geen keuzes aan de Raad voorgelegd. Begroting is toch het podium om aan de Raad keuzes voor te leggen. Wel is het goed te zien dat het College nu ook tot hetzelfde besef is gekomen zoals Westland Verstandig al jaren aangeeft dat binnen de € 200 miljoen begrotingsposten verschuiving / bezuiniging / andere keuzes gemaakt moeten kunnen worden waardoor de echte problemen van Westland aangepakt kunnen worden. Jammer dat het College nu weer een nutteloos jaar voorbij laat gaat en niet zelf in staat blijkt die operatie uit te voeren. Weer een extern bureau is nodig die gaat opschrijven wat de ambtenaren aangeven. Dat kun je ook zelf en bespaart weer hoge kosten.

Voorts geeft begroting geen goed controleerbaar beeld van wat er gaat gebeuren met begrote bedragen, is de dekking niet echt stevig, wordt geld teveel ingezet voor bedrijfsvoering, externen, opmaken rapporten en visies en gaat te weinig de focus op wel voor Westland belangrijke zaken. Taak en stelposten zijn niet of nauwelijks controleerbaar.

Vage begroting / veel niet onderbouwde uitgaven. Budgetrecht en controle Raad wordt bijna onmogelijk. Taak en stelposten in begroting moeten beter gevolgd kunnen worden door de Raad. Vandaar de motie.

Vandaar de alternatieve begroting die een andere richting geeft en wel aandacht en geld uittrekt voor de al jaren in Westland en haar inwoners rakende zaken. Richtinggevend. Ombuigen en geld weghalen waar het gemist kan worden en stoppen in zaken die er wel toe doen. In 2018 gaf Westland Verstandig al haar kijk op hoe het anders kan. We doen dat nu weer. Vandaar onze motie op de huidige begroting. Het spreekt voor zich dat de nu voorliggende begroting voor Westland Verstandig niet acceptabel is. Veel te negatief, terwijl positief mogelijk is.

Er moet veel gebeuren! Noodzaak om te veranderen groter dan ooit. Niet bij dit College echter. Van CDA zijn we dat gewend. LPF zei vorig jaar, eerst puinruimen en 2019 en in ieder geval 2020 groot actiejaar. Ook niet waar gemaakt! VVD en CU-SGP vinden alles als een soort verwaande aaipoezen prima blijkbaar en zijn ieder dag nog bezig met het zich warmen aan het niet verwachte Westlandse pluche.

 

Wat moet in ieder geval gebeuren:

  • Het zorgroer moet om. We moeten voor een zorgeloze oude dag zorgen voor onze inwoners. Nu te weinig oog voor ouderen, ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen, goede medische zorg, geschikte woning en voldoende kwaliteit van leven. Daar passen geen tredes 1, 2, 3 of 4 bij zoals de zorgwethouder wil uitvoeren in de huishoudhulpuren. Wij verwachten van deze wethouder en de organisatie meer empathie voor de inwoners die hulpbehoevend zijn en minder zakelijke, onverschillige en harde opstelling. Westland Verstandig vraagt zich in gemoede af wat deze wethouder en dit College bezielt om toch door te gaan met de herindicatie, wetende dat dit weer tot grote problemen zal gaan leiden.
  • Het voeren van telefonische keukentafelgesprekken is weer een dieptepunt en toont aan dat deze zorgwethouder geen empathie heeft met degenen die de zorg nodig hebben, maar ook niet met zijn politieke omgeving. Dat dit weer de nodige reuring teweeg zou brengen was toch duidelijk te voorspellen. Waarom doet de wethouder zo onverstandig, eigenwijs en zelfs een beetje dom! Motie.
  • De focus wordt ook weer gelegd om hele hoge bedragen te stoppen in het tegengaan van ondermijning in Westland. De grootste ondermijner lijkt de gemeente zelf te zijn door toezeggingen niet na te komen, geld te verspillen aan onzinnige zaken, handhaving in het buitengebied te combineren met onverklaarbare ongelijkheid, hordes kwetsbare mensen met een terechte hulpvraag in de gordijnen te jagen en geld te verspillen aan zaken die de inwoners en Westland absoluut niet beter maken. Wel schone sier maken voor eigen glorie, als filmsterren spelen in de vele WOS-spots en Westland Report, maar vervolgens datgene waarvoor bestuurd moet worden laten liggen.

De belangrijkste Westlandse thema’s

We noemen het de Big 5. Daar moet de focus liggen:

  1. Structureel betere zorg.
  2. Wegwerken wachtlijsten.
  3. Betere leefomgeving door in de kernen meer groen, betere  wegeninfrastructuur.
  4. Passende woningen voor jong en oud, structurele mismatch van wat de Westlandse woningzoeker kan betalen en wat er wordt gebouwd.
  5. Betere bedrijfsvoering die meer op maat werkt! Daar moet de focus liggen.

Ons alternatief houdt rekening met deze Big 5. Daar moet aan gewerkt worden en daar moet het geld van onze inwoners in gestopt worden.

Een ander feit willen we melden. Onder dit College nemen de subsidies en bijdragen aan enkele grote spelers jaarlijks fors toe. We hebben het dan over miljoenen euro’s. We noemen Cultuurweb die in 2019 naast de gewone subsidie van ruim € 600.000,– meer dan € 200.000,– bijdragen ontving uit allerlei potjes. Een zelfde tendens is er bij Vitis en de Bibliotheek, Westlands Museum, de Naald en bijdragen aan SKT. Wel gemakkelijk. Gooi alles maar over de schutting en betaal er maar grif voor en je hebt het zelf als Westland en de organisatie gemakkelijk. Gaat dit wel goed? Moet ook dit niet anders?

De afgelopen jaren is het aantal woningen die gebruikt worden voor grootschalige huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten in Westland toegenomen. Veel klachten van bezorgde buurtbewoners. Er is een toename van het aantal kamerverhuurpanden in Westland te zien. De zorg van de gemeente Westland is het behoud van betaalbare en bereikbare woningen voor (koop) starters enerzijds en leefbaarheid in de buurten anderzijds, is aanleiding om een drempel op te werpen voor het omzetten van woonruimte in onzelfstandige woonruimte-units. Vandaar ons initiatiefvoorstel om in alle gevallen omzetting aan een vergunning te verbinden waarbij de goede leefomgeving een belangrijk criterium is.

De transparantie van dit College is ver te zoeken. Ook hier weer vaak anders handelen dan met de mond beleden wordt. Bijvoorbeeld de vrijgave van QuickScans, die absoluut niet geheim dienen te zijn. Op Wob-verzoek moeten deze afgegeven worden. De gang van zaken in alle Polenhuisvestingsgevallen is daardoor mysterieus en wordt met een zweem aan vermeende belangenverstrengelingen, duister achterkamertjes-geritsel omgeven. Daardoor ontstaat een groot risico op meer kosten, frustratie en verstoorde relatie met onze inwoners. College houdt het in de hand en wees coulant!

Wat ontbreekt

Echte robuuste en concrete zaken over enige jaren te realiseren ontbreken. We noemen een nieuwe rondweg bij ‘s-Gravenzande om de Koningin Julianaweg die ‘s-Gravenzande door de nieuwe ontwikkelingen doorklieft en al veel oorzaak van verkeersellende is, moet ook in Monster een draconische oplossing komen voor de wegstructuur en parkeren. De plannen Heenweg, Maasdijk, Naaldwijk, Monster, Poeldijk, Wateringen, Honselersdijk stagneren en alles wacht op visies. In feite geldt dat voor alle kernen.

Kleine kernen moeten geholpen worden met nieuwe woningen. Bij Kwintsheul loopt de ontwikkeling van de Driesprong, bij de Heenweg nieuwbouw en Wateringen in het transformatiegebied. Het duurt allemaal echter zo lang en lijkt er op dat niet de meest grote voortvarendheid betracht gaat worden. Hoe staat het met de woningbouwplannen op de locaties Verkade en Bouwhuis, parkeergelegenheid in Kwintsheul waar door de komst supermarkt parkeerplekken vervielen en nu in de winkelloze tijden de parkeerplaatsen bij de super zijn afgesloten.

De ontwikkelingen van het Huis van de buurt zijn vaag. ’s-Gravenzande en Wateringen in de gemeentehuizen, hoe staat het ermee? Niets begroot! Waarom wel onderzoek -deel van de € 500.000,– – in Poeldijk naar Huis van de buurt?

Events

Westland Verstandig wil eigenlijk dat deelnemers aan events betalen als deze na een aanloopfase georganiseerd blijven worden. Bijv. het Westland Event, MKB Event. Pas als er betaald moet worden blijkt of de organisatie nuttig is. In ieder geval kost het de gemeente dan geen geld meer.

Westlandse beeldenstorm door CDA-wethouder Vreugdenhil

Vorige week bleek maar weer eens wat met de door de ‘s-Gravenzanders zelf betaalde beelden gebeurt. Ze liggen in De Lier op de vuilnisbelt. Wethouder zet deze terug! BIZ ‘s-Gravenzande vroeg aan u eerder twee keer om de Druivenkrentster te plaatsen in de Graaf Willem II-straat. U reageert niet.

Prikkelarme kermissen

Gelukkig is dat een goed initiatief. Zo kunnen mensen met prikkelovergevoeligheid ook genieten van activiteiten die vaak vanzelfsprekend lijken, maar voor hen moeilijk kunnen zijn. Hulde aan iedereen die een bijdrage levert hieraan.

moties, amendement

Zwembad de Hoge Bomen,

Raadsbesluit van 2015, waar bijna alle wethouders als raadslid voorstemden is nog steeds niet uitgevoerd. In het besluit ging het om onderhoud en renovatie. Het College kwam daarna toen zelf op het illustere idee om nieuwbouw te gaan plegen. 4,5 jaar nodig, de Voorjaarsnota die eindelijk witte rook gaf en nu weer onzekerheid en uitstel en een vage uitlating van de wethouder tijdens de commissievergadering waardoor ook het besluit van 2015 op losse schroeven komt te staan. Dit kan niet. Zekerheid moet gegeven worden dat het bad schoon en veilig blijft en dat onderhoud / renovatie als nodig verzekerd is gedurende de komende jaren nu in de begroting ook voldoende daarvoor staat opgenomen. Wij zijn voor motie GBW. Wel blijft het vorenstaande belangrijk. Zelf nog een aanvullende motie. In Voorjaarsnota 2020 moet duidelijkheid worden gegeven. Nieuwbouw of behoud! Niets anders.

Vierde hockeyveld:

Na de bewoording in de Voorjaarsnota 2019 -moest gebeuren, ledenstop, enige hockeyvereniging in Westland- kan het College niet nu plotsklaps anders besluiten. Betrouwbare overheid toch!!! Dus niet. Terecht verontwaardiging bij de betreffende vereniging. Alles was al in kannen en kruiken. Politiek bezien ook niet ok. Blijkbaar kletst het College maar wat in de Voorjaarsnota en komt daar op terug zonder ook maar enig soelaas. Dit moet gebeuren, desnoods door incidenteel geld te geven aan de beide verenigingen (hockey en voetbal).

Motie beter groen

Motie beter groen moet uitgevoerd worden. Dat gebeurt maar niet. Wat D66 wil -weer een extra ambtenaar- oogt sympathiek maar is geen oplossing. Onze motie is dat wel al zal nu de wethouder mee moeten werken. Anders komen we met initiatiefvoorstel.

Huisvesting arbeidsmigranten

Ook in 2020 weer begroot bedrag van € 150.000,–. Zinloos en moeten we niet doen. Vraag me af of deze wethouder met dit dossier wel door moet, vele misslagen (half Westland is ongerust en komt in opspraak) en nog geen enkel resultaat. Om steeds maar de tamboereren hoe belangrijk de huisvesting is voor de tuinbouw los je de echte problemen niet mee op. Ook niet uitvoeren van raadsmotie -kleinschalige huisvesting op de bedrijven- spreekt boekdelen. Wellicht beter om dit dossier over te hevelen naar wethouder Wonen.

Druiventuin

Behoud ook belangrijk voor Westland. Bezoek Westland deed er lang over om bij de Druiventuin een Top opstapplek te krijgen, OV werd aangepast en de infrastructuur. De gemeente moet dit niet laten wegschieten. Met de Stichting 1818 en de vastgoed stichting contact opnemen voor overleg. Sloop verkoop tegen een vette prijs van de grond moeten we niet willen. Motie. Mogelijkheden genoeg: zorgtuin, areaal verkleinen, geld stoppen in negatieve exploitatie educatie etc.

De schil

Het College wil als een blanco cheque € 1 miljoen begroot krijgen voor de bedrijfsvoering om als ze er een puinzooi van maken zonder instemming Raad te gebruiken. Zie wethouder Zorg die ineens € 700.000 extra nodig heeft voor zijn wanvertoning om WMO huishouduren afschattingsoperatie te betalen. Bovenop de miljoen die al extra begroot was en boven het reeds begrote reguliere bedrag. Westland Verstandig vindt die miljoen onnodig en voorts oncontroleerbaar voor de Raad. Amendement.

Lasten verenigingen moeten lager

Vandaar motie WOZ om in ieder geval de gevolgen van de verhoging voor niet wonen te beperken.

Voorts maken verenigingen ons er op attent dat LED-lampen door vorige College zijn beloofd. De 50% van de duurzaamheidsbijdrage komt niet van de grond omdat de tweede helft te duur is. Er zijn wel nog rijks- en provinciesubsidies zodat het gat voor de vereniging kleiner is.

Goed openbaar vervoer is steeds belangrijker voor een goed leefklimaat in Westland. De tijden en sentimenten veranderen snel op dat punt. Westlandse lightrailverbinding met Den Haag en Rotterdam wordt steeds belangrijker. Met de burgemeester eens dat Westland een stevig signaal moet afgeven richting andere overheden. De motie beoogt dat en ook een beetje om een tijdslijn te geven. Moet geen plan worden voor 2040.

Carma

Westland moet trots zijn op voorzieningen als Carma. De gemeente moet als het niet anders kan dit soort initiatieven faciliteren en zo nodig incidenteel financieel bijspringen. Vandaar onze motie samen met GBW.

Kringloopwinkels

De misère rond de Kringloopwinkels moet opgelost worden. Onverklaarbaar om direct te stoppen. Motie om gedurende het onderzoek wat nu loopt de jarenlange gratis inlevering weer aan te houden.

Fietsplan

Voor 2020 is € 60.000,– uitgetrokken voor Fietsplan. Eerst zal ambtelijk bekeken moeten worden wat terechtgekomen is van het fietsbeleid 2006 bij het WVVP. Wat gaan we doen en hoe? Wordt de pas opgerichte Fietsbond Westland betrokken? In ieder geval goede plaatsaanduidingen (gemakkelijk).

Handhaving buitengebied

Dit blijft gewoon doorgaan. Het rapport Berenschot van 2018 voorzag in een betere opzet. De oude gevallen laten voor wat ze zijn. Alleen dan handhaven als er concrete reconstructieplannen op echte uitvoering wachten en vooral dan wanneer optreden ook echt zin heeft. We zien hier niets van terug in begroting. Bergen euro’s worden besteed aan procederen tegen onze eigen inwoners. Ook weer steeds gevallen die aantonen dat van gelijke behandeling geen sprake is en niet uit te leggen zijn. Ander beleid zou tot forse bezuiniging leiden.

Islamitische school

We blijven vinden dat een dergelijke school in Westland niet op zijn plaats is. Zo lang procedureel geen duidelijkheid is hoeft geen geld begroot te worden in 2021.

Kosten gemeentehuizen

Vage beantwoording vragen op 4 september 2019. In 2018 waren de kosten € 862.000,– kapitaalslasten over de piekbetaling van € 13 miljoen en de grondkosten. Daarnaast kapitaalslasten over de voorbereidingskosten. Die lasten weigerde uw College op te geven, zie beantwoording van 4 september. Wat zijn die? Daarnaast werd aan de Groene Schakel € 2.322 000,– betaald voor de vaste gebruiksvergoeding. Aan variabele kosten betaalde de gemeente € 144.000,–. Daarboven de kosten van energie. Over 2018 kon het College deze nog niet melden in september 2019. Vreemd. Het College is toch wel in control. In 2019 werd € 270.000,– besteed aan herinrichtingkosten. Hoeveel in 2020? Duidelijk is dat veel meer ambtenaren gebruik moeten maken dan destijds voorzien. 900 tegenover 550. Waar gaan we al die ambtenaren neerzetten buiten dan nog de externen en mensen van bureaus. Wat gaat het College doen aan het tergend gebrek aan parkeerplaatsen bij de 2 gemeentehuizen. ICT is een belangrijke uitgavenpost in 2020. Welke zijn op de gemeentehuizen terug te voeren. Klopt het dat Groene Schakel rekent met 11% rente? Is het College van plan daar wat aan te gaan doen. De rente is normaal onder de 1%.

Herinrichting Kerkplein Ter Heijde, Motie

Westland Verstandig vindt dat dit snel moet gebeuren. Vermeer gaf in Hele Westland aan dat ook te willen. Neem aan dat CDA motie steunt.

Duidelijkheid over grote investeringen de Naald en gemeentewerf

Gezien de financiën en ook de plannen (€ 650.000,– aan de Naald voor aanpassingen) lijkt het goed uit te spreken dat de komende 5 jaren geen nieuwbouw plaatsvindt. Dus geen onderzoeken meer of ambtelijke tijd en ook alle betrokkenen duidelijkheid geven. Vandaar de motie.

Manifest waardig ouder worden is ook in Westland belangrijk

Westland Verstandig vindt dat de gemeente dat pact moet omarmen en met name die delen genoemd in de motie. Er kan nog wel een tandje bij in Westland. Het is nu de tijd om dat te doen!

Politiesterkte Westland

Westland Verstandig vindt dat de politie in Westland versterkt moet worden. Het piept en knarst. Daar kan de burgemeester ook weinig aan doen. Het enige wat we kunnen doen voor onze inwoners geeft Westland Verstandig aan in de motie.

Afkoppeling gas

Belangrijk, maar moet veel beter worden gefaciliteerd. Anders gaat iedereen wachten op de subsidiemogelijkheden. Vandaar de motie.

Medicinale wiet en eigen teelt

Na enige tijd erg hot te zijn geweest in de Westlandse politiek is het belang van medicinale wiet weer van de voorgrond verdwenen. Dat is niet goed want vele Westlanders vinden heil bij gebruik. De burgemeester heeft eerder aangegeven niets te kunnen en willen doen zolang de landelijke politiek de opiumwetgeving niet verandert. Meerderheid van deze Raad is ook tegen de Tilburgse variant. De tekst van de motie is dan ook het enige wat we kunnen doen. In ieder geval weer onder de aandacht brengen in de hoop dat de Haagse politici eindelijk eens wakker worden en doen wat in het belang is van degenen die baat hebben bij gebruik.

Ondersteuning sportverenigingen Monster

Bekend zijn de plannen van de voetbal en de tennis. Westland Verstandig vindt dat die plannen verder uitgewerkt moeten worden aan de hand van de voorkeursvarianten die zijn ingebracht. Met de woonbestemming van het huidige tenniscomplex kan wellicht het financiële gat gevuld worden. Niets doen is geen optie dus actie. Gebeurt dat? In de begroting niets terug te vinden hierover!

Tot slot:

Dit is niet de begroting die Westland Verstandig voor onze inwoners wenst. Andere richting is verstandig en dringend gewenst.

 

Kort en goed:

Het College van Burgemeester en Wethouders pakt ook in 2020 de echte problemen van Westland niet aan in de begroting 2020. Het College gebruikt ook in deze begroting 2020 heel veel mooie en vooral wollige taal. Net als vorig jaar weer geen kordate aanpak van de Westlandse problemen. We noemen dan de bouw van starters- en seniorenwoningen met zorg naar behoefte, snel realiseren van crisis- / verpleeg- / verzorgingsbedden, effectieve maatregelen tot oplossen van de wachtlijsten bij de verpleeghuizen / Woningnet, vergroenen van Westland, verbetering leefomgeving, realiseren spoedzoekerswoningen, wegeninfrastructuur in de kernen, handhaving op de wegen, echt goed openbaar vervoer, verkeersveiligheid. We missen echte concrete oplossingen en maatregelen. Ook wordt in de begroting nog een keer bevestigd dat de herindicering Wmo-huishoudhulpuren een ordinaire bezuinigingsactie is die een aantal miljoenen moet opleveren. Dit College gaat ook in 2020 door met het doen van tientallen onderzoeken door externe bureaus. Geen concrete maatregelen dus. Zeker geen scherpe keuzes. Eigenlijk alles wordt vooruitgeschoven of wordt omgezet in voorbereidende plannen.

Ook geen echte antwoorden op voor de nabije toekomst belangrijke vraagstukken zoals wil Westland wel groeien naar 137.000 inwoners in 2040 en zo ja wat moet daarvoor worden aangepast in het nu al te drukke Westland. Zo nee wat zijn dan de gevolgen. Een ander probleem is: hoe gaan we er voor zorgen dat de tuinbouw sterk blijft maar ook ruimte wordt vrijgemaakt voor meer groen, wonen, bedrijven en recreatie. Dat moeten echt de hoofdthema’s zijn in 2020. Niet aan wie het College cadeautjes uitdeelt uit het Innovatiefonds of dat we nu weer veelvuldig gaan reizen naar China. Ook niet de eigen PR van wethouders die op de eerste plaats lijkt te staan. Dat alles maakt Westland voor haar inwoners niet beter.

Voorts wordt doorgegaan met geldverspilling aan zaken die niets opleveren voor Westland en haar inwoners en worden weer forse bedragen gestort in fondsen met vage doelen. Wel is duidelijk dat de 2 nieuwe gemeentehuizen bijna € 4 miljoen gaan kosten plus extra kosten parkeren en de bij Patijnenburg voor vele honderdduizenden euro’s gehuurde ruimte. Ook de kosten bedrijfsvoering nemen ten onrechte fors toe en worden voor meer dan € 7 miljoen euro’s externen ingehuurd. Weer worden grote bedragen besteed aan public affairs. De gemeenteschuld stijgt in 2020 weer naar € 358 miljoen en dat terwijl in 2020 nauwelijks zaken worden uitgevoerd. Geldverspilling zijn ook uitgaven als ondermijning (taak van politie), de zinloze handhaving buitengebied en extra kosten van meer dan € 1 miljoen voor de herindicatie huishoudhulp.

Wel wil het College van CDA, LPF, VVD en CU-SGP de woonlasten verhogen met 10% en voor de bedrijven zelfs 25% verhoging OZB. Zou niet nodig moeten zijn bij andere keuzes.

Westland Verstandig vindt -net als vorig jaar- dat andere keuzes gemaakt moeten en kunnen worden. Nou wil het College dat gelukkig inmiddels ook. Immers het College spreekt uit dat wellicht in 2021 gekomen wordt met andere keuzes. Slap en eigenlijk onbegrijpelijk waarom pas in 2021. Begin 2022 zijn weer nieuwe verkiezingen dus van die andere keuzes in 2021 komt niks terecht. 6 wethouders slagen er niet in na bijna 2 jaar te bekijken welke geplande of lopende uitgaven zinvol of niet zinvol zijn. Westland Verstandig meent dat het echt nodig is alle uitgaven die Westland doet opnieuw te bekijken, want dan zal blijken dat heel veel uitgaven niet of weinig bijdragen aan het welzijn en de welvaart van de Westlandse inwoners. Die uitgaven kunnen dan gecanceld worden en besteed worden onder meer aan de hierboven genoemde zaken. Zo los je problemen op!

Westland Verstandig komt ook nu weer met een alternatieve denkrichting waarin ze veel euro’s vrij doet vallen die nu verspild worden, niet nodig of niet nuttig zijn. De vrijvallende euro’s kunnen vervolgens besteed worden aan zaken die Westland wel beter maken. Hopelijk zullen ook de andere partijen inzien dat andere keuzes echt nodig zijn evenals dat nu echt de zaken worden aangepakt die om een oplossing schreeuwen.

 

Back To Top