skip to Main Content

Vragen aan College inzake tentoonstellen van vier geschonken aquarellen in het gemeentekantoor

28 maart 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake tentoonstellen van vier geschonken aquarellen in het gemeentekantoor

 

Vraag 198 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door inwoners van Westland die ook bijgaande brief toezenden van 31 maart 1982. Een viertal kostbare aquarellen zijn aan de gemeente destijds nagelaten onder voorwaarden. Een van de voorwaarden was dat de aquarellen “een zodanige plaats in de hal van het (nieuwe) raadhuis krijgen, dat zij door het publiek tijdens de openstelling van het raadhuis kosteloos kunnen worden bezichtigd”.

bijlage artikel 42-vraag 198 brf van 31 maart 1982

De gemeente ’s-Gravenzande heeft destijds die voorwaarde geaccepteerd en de aquarellen zijn ook in ’s-Gravenzande in het gemeentekantoor in de publiekshal terechtgekomen. Echter vanaf het moment van de verhuizing zijn de aquarellen niet zichtbaar. Weliswaar werd aangegeven dat de aquarellen in een vitrinekast in de hal van het gemeentekantoor geplaatst waren, maar daar zijn ze op dit moment in ieder geval niet vindbaar.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Waar zijn de aquarellen en waarom wordt de voorwaarde zoals die destijds gesteld is niet nagekomen?
  1. Is het College bereid om de aquarellen wederom op een zichtbare plek in het huidige gemeentehuis aan de Verdilaan tentoon te stellen?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Back To Top