skip to Main Content

Vragen aan College inzake inzake pleidooi om meer zichtbaarheid van de wijkagenten in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

25 september 2023

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake pleidooi om meer zichtbaarheid van de wijkagenten in Westland

 

Vraag 145 2022-2026

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt er steeds meer op gewezen dat de wijkagenten in de diverse dorpen niet voldoende zichtbaar zijn. Dit is uiteraard geen verwijt, maar wel iets wat onze inwoners bezighoudt. Recent heeft ook een andere politieke partij daar vragen over gesteld en Westland Verstandig heeft dat al vele malen eerder gedaan. Wij voegen bij een artikel uit het wijkkrantje voor de Archipelbuurt Willemspark in Den Haag waar de wijkagent duidelijk gepositioneerd wordt. We voegen ook bij een foto uit Rotterdam zoals die bij vele VvE’s in de lift, in het trappenhuis wordt neergehangen met telefoonnummers van de wijkagenten die bij hen werkzaam zijn.

Alhoewel we ons ook realiseren dat de gemeente niet over de wijkagenten gaat, is het wel mogelijk dat wellicht vanuit de burgemeester nogmaals een dringend verzoek gedaan wordt aan de Politie Westland om wijkagenten duidelijker zich te laten profileren in de dorpen waar ze actief zijn. Onze fractie is bekend dat de wijkagenten dat ook zelf graag willen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Is de burgemeester bereid om in de driehoek, dan wel op een ander moment nogmaals ter sprake te brengen de mogelijkheden die er zijn om onze wijkagenten meer in het dagelijkse beeld van onze inwoners te betrekken, zodat als er wat is de lijn naar de wijkagent kort is en hij of zij ook goed aanspreekbaar is?
  2. Is de burgemeester het met onze fractie eens dat voor het gevoel van veiligheid en ook qua dienstverlening vanuit de Politie die korte lijnen wenselijk zijn?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

 

Back To Top