skip to Main Content

Reactie Westland Verstandig op bestuursakkoord 2014-2018, 13 mei 2014

Reactie Westland Verstandig op bestuursakkoord 2014-2018, 13 mei 2014

 • Niet geluisterd wordt naar de Westlandse burgers;
 • Gekozen is voor bestuurlijke vernieuwing: met hetzelfde College? Datzelfde College werd toch afgestraft door de kiezer;
 • Alleen maar algemene nietszeggende kreten en beloftes waardoor College de vrije hand heeft om een College Werkprogramma te maken;
 • Geen oplossingen voor de echte Westlandse problemen;
 • Geen concrete en dus ook geen goed onderbouwde keuzes. Wel extra geld bestemmen, maar niet zeggen waar het vandaan komt! Geen keuze hoe geld bespaard gaat worden!
 • Geen financiële paragraaf, waarin de gevolgen van het bestuursakkoord worden doorgerekend;
 • Geen voorstellen waardoor Westland uit de benarde grondpositie komt, de financiën weer op orde brengt en de risico’s concreet in beeld gebracht worden;
 • Geen lering wordt getrokken uit de Rekenkamercommissie-adviezen grondbeleid en kernenbeleid waarin het College een zware onvoldoende kreeg voor het gevoerde grondbeleid en hoe het College met de dorpskernen is omgegaan;
 • Had veel concreter gemoeten en gekund;

 

Wat staat er dan wel in het bestuursakkoord Nagenoeg allemaal zaken die alle partijen in deze Raad willen:

 • Bouwen aan een duurzame toekomst van Westland;
 • Bijdragen aan “een uitnodigend vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven, versterking van de Westlandse samenleving en een aantrekkelijke leefomgeving”;
 • De zorg dichtbij de mensen in aansluiting op de dorpenstructuur en de sociale kracht van Westland;
 • Dat Westland een gemeente wil zijn waar mensen prettig en veilig kunnen wonen, werken en recreëren;

      Zorgen voor:

 1. een gezonde financiële huishouding;
 2. een adequate dienstverlening;
 3. het worden van een duurzame gemeente;
  • Het invoeren van een Westlandpas;
  • Het voortzetten van de plannen voor de realisering van de huidige centrumplannen;
  • het uitbreiden van cameratoezicht;
  • zelfs een idee van Westland Verstandig in 2011 voor de zachte landingsregeling op het gebied van de herijking subsidies vindt navolging, maar nu op het gebied van de continuïteit van de zorg.

 

Wat wordt niet vermeld. Ik noem enkele zaken:

 • Met geen woord wordt in het bestuursakkoord gerept over de bouw van    twee halve nieuwe gemeentehuizen. VVD wilde toch één gemeentehuis op één plek. Hoe zit dat? Is de VVD in stilte omgegaan? De financiële gevolgen van die bouw zullen zwaar drukken op de begroting voor de komende jaren. Door dat plan vooralsnog te laten doorgaan, wordt een keuze gemaakt omdat met die gedeeltelijk gereserveerde euro’s niets anders gedaan kan worden. Kiest deze coalitie bewust hiervoor?
 •  In de wandelgangen wordt gefluisterd dat de huidige pogingen om tot een concrete uitbesteding te komen worden ontdaan van het verlangen van de DBFMO. Wat is daarvan waar? Hoe gaat als dat gebeurt vervolgens de planvorming verder? In het bestuursakkoord wordt daarover niets vermeld. Ook wordt in het bestuursakkoord niets aangegeven wat er gebeurt als er toch tegenvallers over de bouw zich zullen gaan voordoen. De prijzen en de verdere invulling van de plannen moeten allemaal nog komen en zullen in deze raadsperiode aan de orde gaan komen. Wordt hier een nadere uitwerking gegeven aan de toen nog lijsttrekker van het CDA op de verkiezingsavond die niets meer wilde horen van de twee nieuwe gemeentehuizen in deze bestuursperiode? Weliswaar was de bouw van twee nieuwe halve gemeentehuizen niet de keuze van haar partij, maar dat was nou eenmaal besloten net alsof alles al in kannen en kruiken was en de eerste paal al gepland was. Zover is het nog lang niet en op zich wordt een en ander best nog wel gecompliceerd. Wordt vervolgd. Echter coalitiepartijen vinden dat allemaal niet belangrijk genoeg voor het bestuursakkoord. Niets vermeld wordt over het “kansenfestival”, een verzinsel van de portefeuillehouder.

 •  In het bestuursakkoord komt het woord “regisserende gemeente” niet meer voor. In de afgelopen periode is daarover toch lange tijd gesproken en nagedacht. Wordt die lijn niet meer voortgezet?
 • In de afgelopen periode waren de UPIB oftewel bezuinigingsprojecten van de ambtelijke organisatie erg belangrijk. Zij zouden in zijn totaliteit tot een bezuiniging moeten leiden. Ook dat komt niet meer terug in het bestuursakkoord. Weliswaar zijn de projecten praktisch allemaal dramatisch verlopen. Betekent het niet meer vermelden het definitieve einde daarvan?
 • In de afgelopen periode is meerdere malen uitgesproken dat verenigingen niet mogen omvallen. De gemeente Westland zou zo nodig te hulp komen. Destijds is er meer bezuinigd met de herijking op de subsidies dan voorzien. Van dat geld zou niet alleen de zachte landingsregeling 2012 worden gefinancierd, maar zou ook in de toekomst gewaarborgd worden dat verenigingen niet om zouden vallen. Nu wordt de keuze gemaakt om dat bij Cultuurweb te leggen. Cultuurweb heeft geen geld beschikbaar. Zie pagina 15. Komt hiermee volgens de coalitie een einde aan de belofte dat geen verenigingen mogen omvallen? VVD wilde volgens de verkiezingsbelofte cultuurweb opheffen. Hoe zit dat?
 • De Raad moet zich nog buigen over al of niet deelname aan de metropool en zo ja, in welke vorm. In het bestuursakkoord lijkt daarop vooruitgelopen te worden en wordt gepleit voor een versterking van de positie van Westland in de metropoolregio. Weliswaar metropool tussen haakjes maar toch! Hoe zit dat?
 • Ook wordt op geen enkele wijze aangegeven op welke wijze de kernen beter verlevendigd kunnen worden. Het bestuursakkoord komt niet verder dan een verwijzing naar de sociaal-maatschappelijke visie “Mijn Westland, ons Westland”. Dat de Rekenkamercommissie inmiddels heeft geconcludeerd dat de gemeente Westland volledig gefaald heeft op het gebied van kernenbeleid en de visie “mijn Westland, ons Westland” niet correct uitgevoerd werd, wordt niet in het bestuursakkoord betrokken. Had het niet op de weg gelegen om ook dat rapport te betrekken bij het bestuursakkoord en daar de consequenties uit te trekken?
 • In het bestuursakkoord wordt hoog opgegeven van de economische bedrijvigheid en het aantrekkelijk maken voor Westland, het aantrekken van nieuwe bedrijven die goed zijn voor het Westlandse ondernemersklimaat. Dit staat in schril contrast met het gedrag van nagenoeg hetzelfde College met betrekking tot camping Molenslag die volstrekt onnodig wordt opgedoekt en de Alpacaranch. Beiden goede zaken voor Westland die omwille van –zacht uitgedrukt- regelgeving en prestige worden opgedoekt.
 • Het accommodatiebeleid wordt aangekondigd met de harmonisatie van tarieven. Wat de verenigingen daar precies van te verwachten hebben is nog steeds onduidelijk? Goed is het dat de 25%-regeling ten behoeve van sportaccommodaties weer in beeld komt, maar zoals het nu geformuleerd staat is het wel erg vaag. Wat zijn nu concreet de ideeën? Wordt de bestaande regeling van de zonnepanelen omgebouwd tot de oude 25%-regeling zoals Westland Verstandig steeds heeft bepleit ofwel komt er bovenop die regeling nog een nieuwe regeling?
 • Nog steeds wordt ervan uitgegaan dat zwembad De Hoge Bomen dichtgaat. De beloftes bij de begroting van het huidige College waren anders en men zou een en ander nader gaan bekijken. Dit zwembad moet openblijven! Ook GBW Westland beloofde in haar verkiezingsprogramma iets anders. Hoe zit dat?
 • De realisatie van de centrumplannen wordt voortgezet volgens het bestuursakkoord. Wanneer en hoe wordt in het midden gelaten. Niet eens dat dat in deze periode gerealiseerd zal moeten gaan worden.
 • Op het gebied van financiën wordt de inbreng van de VVD belangrijk nu zij financiën in hun portefeuille hebben. De VVD heeft in de verkiezingscampagne in steeds fellere bewoordingen geuit dat 8 jaar GBW en CDA de gemeente failliet maakte: € 320 miljoen schuld (€ 3.500,– per inwoners). Zelfs verkiezingsposters werden vervangen. Als we nu het bestuursakkoord zien, dan is dat een klakkeloze voortzetting van het oude beleid.
 • In hoeverre is de VVD ervan overtuigd dat de opmerkingen over financiën in het bestuursakkoord de gemeente er weer bovenop brengt? Komt dat doordat ineens het voornemen bestaat om gronden te verkopen? Dat voornemen is er toch altijd geweest. Geen van de pijlers van het financiële beleid leidt tot een betere financiële situatie. Of ziet de VVD dat anders? In hoeverre staat de VVD nu wel achter de weergave van het College over de schuldpositie van de gemeente Westland uitgaande van de balans 2012? Is de VVD het niet met Westland Verstandig eens gebleven, zoals in het verleden wel het geval was, dat de € 700.000.000,– activa geen echt tastbare bezittingen zijn waar de gemeente wat aan heeft als het erop aankomt en dat de reserves reeds voorbestemde gelden zijn waarover niet vrijelijk beschikt kan worden? Is de VVD het niet met Westland Verstandig eens dat het zorgelijk is dat er geen euro op de bankrekening van de gemeente staat, dat de gemeente in tien jaar tijd ondanks de verkoop van de kroonjuwelen financieel achteruit holt en is de VVD het niet eens met de fractie van Westland Verstandig zoals ook de vorige fractie van de VVD steeds verwoordde dat het onverantwoord is om geen afboekingen te doen? De VVD trok in de vorige raadsperiode zeker op het eind daarvan samen op met Westland Verstandig. Vaart de VVD nu ineens een andere koers? In januari 2014 heeft de VVD nog gepleit voor een aanzienlijke afwaardering van gronden. Is dat standpunt gewijzigd? De VVD had in de vorige periode als speerpunt de verlaging OZB. In het bestuursakkoord is dit wel heel erg afgezwakt. Nieuwe inzichten? Verlaten van de verkiezingsbelofte? 
 • Zo ook was de VVD tegen Westland Marketing-kosten. Nu nog steeds? Wenste zij woningbouw alleen in dorpen, wenste zij geen extra bestuurslagen. Dat alles is niet terug te vinden in het bestuursakkoord. Sterker, het tegendeel blijkt daaruit. 
 • Waarom wordt geen limitering van de leencapaciteit ingevoerd? Naar de mening van Westland Verstandig heeft het College in de afgelopen periodes veel teveel geld bijgeleend. De schuldpositie is met meerdere honderden procenten toegenomen en zal verder toenemen naar € 400.000.000,–. 
 • In het coalitieakkoord wordt niets gezegd over de integriteit(stoets) voor bestuurders nu en tijdens het functioneren en de komende vier jaar. Bij andere gemeenten vindt een uitvoerige toets plaats, gezien de recente brief van minister Plasterk. Per wethouder wordt dan een risicoanalyse gehouden. Waarom wordt het woord integriteit niet eens genoemd in het bestuursakkoord? Niet belangrijk? Wordt de lijn van de afgelopen vier jaar voortgezet?

 

In het bestuursakkoord staat opgenomen dat de rol van de gemeente verandert en dat zij voornemens is om steeds lager op de trap te gaan staan wat zoveel betekent als dat de burgers steeds meer zelf moeten doen. Op zich een goede gedachte, maar daartegenover zou moeten staan dat de burgers ook minder moeten gaan betalen. Niets is minder waar en deze lagere positionering is slechts het eenvoudige gevolg van het feit dat de gemeente gewoonweg geen geld meer heeft voor andere handelingen dan strikt noodzakelijk.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top