skip to Main Content

Vragen aan College inzake aanvullende vragen verlichten zebrapaden in Westland

12 februari 2024

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake aanvullende vragen verlichten zebrapaden in Westland

 

Vraag 179 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

 

Eerder stelden wij een artikel 42-vraag over de verdere beveiliging van zebrapaden door bijvoorbeeld verlichting zoals nu ook gebeurd is bij de oversteekplaats bij het Prinsenbos / Grote Achterweg.

Naar aanleiding van de berichten daarover kregen we een aantal suggesties aangereikt over zebra’s die mogelijk zijn met zogenaamde Zebra-Safe-systemen. Dit zijn systemen die veiligheid op oversteekplaatsen / kruisingen / rotondes bevordert. Om deze systemen toe te passen wordt niet alleen een verhoging van de veiligheid van overstekende fietsers en voetgangers bereikt, maar voorts blijkt in de praktijk dat een en ander ook leidt tot een goede aanpassing van de snelheid van het autoverkeer, terwijl de wegcapaciteit / verkeersdoorstroming verbeterd wordt. Voorts blijken na toepassing van de systemen fysieke aanpassingen van de weg niet nodig en kostbare reconstructies kunnen achterwege blijven en de verkeersafwikkeling / wegcapaciteit wordt niet verder aangepast.

De mail die ons aan werd toegestuurd, voegen we bij.

Bijlage 1 artikel 42-vraag 12-2-24 e-mail inz. Zebra-Safe-systemen 8-2-24

Dit leidt tot de volgende aanvullende vraag:

–        Is het College bereid om met de verzender van de mail contact op te nemen of de Zebra-Safe-systemen ook in Westland eventueel kunnen worden aangebracht?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Back To Top