skip to Main Content
Vragen Aan College Inzake Gebruik Terrein Van De Rentmeester

Vragen aan College inzake gebruik terrein van de Rentmeester

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

6 juni 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake gebruik terrein van de Rentmeester

 

Vraag 714 2018-2022

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door omwonenden van het gebied waar de nieuwe supermarkt van Jumbo (Rentmeester) mogelijkerwijs gepland is. Blijkbaar bestaat het voornemen om nu al een deel van de gronden voor parkeren in gebruik te nemen.

Dit leidt tot de navolgende vraag:

  • Wat is hierover bij het College bekend?
  • Is voor de aanleg van parkeerplaatsen een omgevingsvergunning verstrekt en zo nee waarom niet en zo ja waar is ie dan?

Gaarne per ommegaande beantwoording omdat blijkbaar vanochtend gestart is met de aanleg.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top