skip to Main Content

Vragen aan College inzake klachten functioneren Meldpunt-verzoek oplossing probleem De Kievit.

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK 

 

31 maart 2021

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake klachten functioneren Meldpunt/verzoek oplossing probleem De Kievit.

 

Vraag 1012 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

 

Nog steeds komen bij onze fractie klachten binnen over het functioneren van het Meldpunt. Het zal ongetwijfeld een aantal keren erg goed gaan, maar geconstateerd moet worden dat het toch ook in een aantal gevallen niet goed gaat en met name op bepaalde werkterreinen. Het ophalen van afval is één van die terreinen naar het ons lijkt.

 

Bijgaand een groot aantal meldingen van een inwoner uit De Lier op 29 juni 2020, 16 juli 2020, 6 augustus 2020 zonder dat iets gedaan is aan de problematiek en hij steeds als antwoord kreeg: “afgehandeld”. Er is echter niets afgehandeld.

bijlage artikel 42-vraag 1012 meldingen Meldpunt

Wat is het geval: bij het appartementencomplex De Kievit in De Lier zijn sedert 2018 betonnen cocons geplaatst, drie grijze en twee groene. De bewoners hebben een sleutel van het klepje aan de bovenkant. Renewi heeft de sleutel van de deuren om de bakken te legen. Dit is de werkwijze bij hoogbouw in Westland.

Vanaf de start in 2018 werden de grijze bakken wel geleegd, maar de groene bakken niet. Klachten daarover bij de gemeente hebben tot niets geleid en inmiddels is één van de bewoners zelf met een illegaal verkregen sleutel maar de bakken gaan leeghalen. Dat kan door omstandigheden nu niet meer en de gemeente is verzocht Renewi te verzoeken de cocons leeg te maken. Daarop hebben de meldingen betrekking. Ook rechtstreeks contact met Renewi leidt niet tot het legen van de bakken. Ook wordt verwezen naar het hoogbouwteam en die gaven aan dat zij de groene bakken niet mogen legen en alleen maar over de grijze bakken gaan.

Vanaf augustus vorig jaar wordt iedere maand geklaagd en zo nu en dan komt er een antwoord, maar die zijn steeds weer anders. Gevolg is dat de bakken niet geleegd worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt er geen goed gevolg gegeven aan meldingen die gedaan worden bij de gemeente?
  • Kan de wethouder nog een keer zorgdragen voor deugdelijke afwikkeling van meldingen in plaats van het standaard antwoord: “afgehandeld”?
  • Wat gaat de wethouder aan dit concrete geval doen?
  • Zal Renewi vanaf nu de groene bakken gaan legen zoals de afspraak blijkbaar is?
  • Welke afspraken zijn er met het team hoogbouw? Blijkbaar staat het legen van die bakken bij de hoogbouw ook niet op de afvalkalender. Klopt dat wel?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

Back To Top