skip to Main Content

Vragen aan College inzake komst groepswonencomplex op gronden van de gemeente bij de Naaldhorst

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

10 november 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake komst groepswonencomplex op gronden van de gemeente bij de Naaldhorst

Vraag 153 2022-2026

Edelachtbaar College,

Het is bekend dat Westland Verstandig voorstander is van het op korte termijn bebouwen van de gronden die de gemeente in eigendom heeft en gelegen zijn bij de Naaldhorst in Naaldwijk. Bij het TMPG is deze grond goed beschreven en de navolgende schets is genomen in dat TMPG:

De volgende vragen:

  1. Uitgaande van de schets bij het TMPG moet het toch mogelijk zijn om snel op die gronden woonbebouwing mogelijk te maken. Wat gaat het College concreet doen om dat bestemmingsplantechnisch voor elkaar te krijgen?
  2. Is het College bereid om die procedure alvast op te starten voordat er concrete plannen liggen? Het zou wel zeker zijn dat de gemeente in deze voortvarend aan de slag wil.

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top