skip to Main Content

Vragen aan College inzake onjuist bericht Arcade over het zijn van sociale huurwoningen in Duingeest

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

26 februari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake onjuist bericht Arcade over het zijn van sociale huurwoningen in Duingeest

 

Vraag 853 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Westland Verstandig stelde op 10 februari jl. bijgaande artikel 43-vraag. Inmiddels stroomt het bij onze fractie aan meldingen binnen van inwoners uit Westland die ingeschreven staan voor een appartement in Duingeest en te horen krijgen dat zij niet voor huurtoeslag in aanmerking komen omdat de huur met de servicekosten, die meetellen voor de huurtoeslag, € 11,– hoger is dan wettelijk is toegestaan. Daarmee zijn het in feite geen sociale huurwoningen meer en kunnen de betreffende personen niet doorstromen. Toevallig zijn al de betreffende personen doorstromers omdat zij in Westland in een eengezinswoning wonen met drie of vier slaapkamers en graag in aanmerking willen komen voor een appartement met twee slaapkamers die blijkbaar in Duingeest voorhanden zijn.

De betreffende inwoners worden nu teleurgesteld en hebben blijkbaar ten onrechte aangenomen dat sprake zou zijn van sociale huurwoningen. Arcade adverteert daar wel mee! Ook politiek bezien is het appartementencomplex tot stand kunnen komen doordat een bepaald percentage sociale huurwoningen in het complex was opgenomen. Nu blijkt dat niet het geval te zijn. Dit is heel ernstig en moet direct door het College worden aangepakt.

De betreffende personen raden wij aan om onder voorbehoud het huurvoorstel maar te accepteren en dat voorbehoud is dan dat uw College Arcade beweegt € 11,– van de te rekenen huurprijs af te doen, waardoor wel weer de huurtoeslag mogelijk is en de woning daadwerkelijk als een sociale woning kan worden aangemerkt. Onze fractie begrijpt waarlijk niet waar we met zijn allen mee bezig zijn door dit soort zaken op deze wijze uit te werken, wetende dat dit heel gevoelig ligt bij onze inwoners die voor deze appartementen eventueel in aanmerking kunnen komen. Ook de doorstroming komt hiermee in gevaar.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met deze praktijken van Arcade en op welke wijze gaat het College, mogelijk nog deze week, deze kwestie aanpakken?
  • Is het College bereid om Arcade, al of niet in het kader van de prestatieafspraken of in het kader van de Woonvisie –het College moet dat maar zelf uitmaken wat de beste invalshoek is- terecht te wijzen en alsnog gedaan te krijgen datgene waar Arcade voor is, namelijk het realiseren en op de markt zetten van sociale huurwoningen voor onze inwoners?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

bijlage art. 42-vraag artikel 43-verzoek 10-2-20

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top