skip to Main Content

Vragen aan College inzake problemen te zware bussen vervoerbedrijf EBS

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

5 mei 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake problemen te zware bussen vervoerbedrijf EBS

 

Vraag 870 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt bij herhaling benaderd door inwoners van Westland die problemen ervaren met de te zware bussen van vervoerbedrijf EBS. Daarover zijn al eerder vragen gesteld. Bijgaand foto’s van scheuren die in de woningen zich voordoen sedert EBS het openbaar vervoer doet. Het verzoek is EBS te vragen of niet met lichtere bussen door de dorpskernen gereden kan worden. In het verleden deed de voorganger van EBS dat ook. Toen was er geen schade en nu wel.

bijlage artikel 42-vraag 870 problemen EBS-bussen

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bereid om, anders dan voorheen, nu wel een keer serieus te kijken naar de klachten die diverse inwoners hebben over de EBS-bussen en dat die schade veroorzaken omdat ze te zwaar zijn?
  • Is met EBS contact opgenomen om te bezien of lichtere bussen tot de mogelijkheden behoren?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top