skip to Main Content

Vragen aan College inzake rondgang Westland Verstandig door klein deel Poeldijk op 25 februari 2023

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

27 februari 2023

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake rondgang Westland Verstandig door klein deel Poeldijk op 25 februari 2023

 

Vraag 068 2022-2026

 

Edelachtbaar College,

Op verzoek van inwoners uit Poeldijk heeft Westland Verstandig op zaterdag 25 februari 2023 een rondje gelopen door enkele straten in Poeldijk.

Ook in Poeldijk zijn het wegdek en stoepen dringend aan onderhoud toe. Ongelijkheid, kuilen in de stoepen, omhoog gekomen tegels door boomwortels, te smalle doorgangen en niet toegankelijk voor  mensen met een beperking. Westland Verstandig liep door de Verburghlaan vanaf de H. Bartholomeuskerk richting de Dr. Weitjenslaan en dan richting Voorstraat om met warme koffie van BYNA af te sluiten.

Ook de noodzaak om de Voorstraat snel aan te pakken inclusief het pleintje en de doorgang naar de Jumbo. Dat laatste is een snel voor mekaar punt uit het coalitieakkoord.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  1. Wanneer worden de oneffenheden in het wegdek en stoepen van vorenstaande wegen in Poeldijk opgeknapt?
  2. Is het niet goed dat stoepen die erg ongelijk liggen door de werking van wortels, geregeld worden nagelopen zodat herstel kan plaatsvinden?
  3. Is er een methode om wortels van meestal oudere bomen zo te bewerken dat niet langer stoeptegels naar boven gedrukt worden, zonder dat de bomen het begeven?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top