skip to Main Content

Vragen aan het College inzake vervolg e-mail spoofing (valse identiteit) en verzending nepmails door twee griffiemedewerkers

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake vervolg e-mail spoofing (valse identiteit) en verzending nepmails door twee griffiemedewerkers in maart 2016 en eerst op 1 maart 2017 gebleken navraag burgemeester op 7 september 2016 naar inspraak voormalige Westlandse griffier in privékwestie

Vraag 301 2014-2017

Edelachtbaar College,

Inmiddels is er enige deining ontstaan over het maken en gebruiken van een vals e-mailadres van de Commissaris van de Koning van Drenthe, de heer Tichelaar, de verzonden nepmails op dat adres en de houding en gedrag van de heer Tichelaar daaromheen. Voor de radio heeft hij verklaard dat op 7 maart 2016 door de Provincie Drenthe aangifte gedaan is tegen de twee medewerkers van de gemeente Westland wegens het maken van een vals e-mailadres van de heer J. Tichelaar en het verzenden van nepmails. Uiteraard is niet getraceerd of deze mededeling correct is. De heer Tichelaar geeft aan dat hij na de aangifte overleg gevoerd heeft met de burgemeester en de aangifte is ingetrokken. Het initiatief ging uit van de burgemeester en deze deed –althans volgens Tichelaar- het verzoek tot intrekking van de aangifte. Er zou een excuusbrief gestuurd worden en de griffiemedewerkers zouden worden aangesproken op hun gedrag door de gemeente. Zie het woordelijk betoog van de heer Tichelaar op 1 maart 2017 tijdens de vergadering en het persbericht van RTV Drenthe:

“Voorzitter, kijk dat raakt me in het hart. Dan wordt er een opmerking gemaakt, ik was in die vijf dagen zo langzamerhand wel gewend dat volgens mij elk wereldprobleem aan mij gekoppeld werd, maar dan komt de opmerking van de PVV ja, maar dat was ook een affaire. Voorzitter ik zou het op prijs stellen als voordat deze opmerkingen in het openbaar gemaakt worden even contact met mij en wederhoor wordt gepleegd wat daar is gebeurd. En het is heel simpel. A, de beveiliging hier van het systeem constateerde dat met mijn mail valse mails zijn uitgestuurd, de beveiliging heeft dat gemeld en vervolgens hebben ze daarvan, zoals dat hoort bij elke verdachtmaking die wij kunnen onderbouwen, dat er sprake was van valse e-mails en dat is gemeld bij de politie. We hebben aangifte gedaan. Wij hebben toen geconstateerd dat de burgemeester van Westland in kennis moest worden gesteld van die aangifte van identiteitsfraude van mij. Vervolgens heeft de burgemeester teruggebeld en die heeft gezegd op enig moment, ik wil dat intern met die bewuste ambtenaar opzoeken en ik zal dat uitzoeken. En het antwoord van de burgemeester de heer Van der Tak was, het is een finaal uit de hand gelopen grap en de ambtenaar gaat daar excuses voor aanbieden en ik zou het fijn vinden als je je aangifte weer intrekt, maar de afhandeling laat ik graag over aan de burgemeester en we hebben de aangifte weer ingetrokken. Twee vragen. Ja ik ga beantwoorden.

Tweede vraag. Op enig moment word ik gebeld door de burgemeester Van der Tak, dit zijn twee gescheiden zaken en de burgemeester zegt tegen mij, kun je mij vertellen of op datum x meneer x heeft ingesproken in de Provinciale Statenvergadering daar waar het ging over wind. En ik heb dat gecheckt en laten checken tot het niveau van de griffier en het was feitelijk zo dat meneer x hier aanwezig was en heeft ingesproken over wind. Niet meer en niet minder. Maar als nu al in de media wordt gezegd Tichelaar was ook betrokken bij de affaire Westland, kan ik me daar niet meer tegen verzetten. Dat bedoel ik daar maar mee en dan zou ik graag willen dat mensen mij opbellen en zeggen goh hoe zit dat eigenlijk voordat je je en public weer uitspreekt over de zoveelste betrokkenheid van Tichelaar bij een dossier. Daar waar het gaat ……….

(meneer Uppelschoten PVV). Ja dank u wel meneer de voorzitter. Over de eerste kwestie die u aan de orde hebt gesteld met Westland daar heb ik geen vragen over gesteld. Het ging mij over die tweede vraag. Omdat er een samenloop is van omstandigheden die mij heel bezorgd maakt, namelijk dat ook die betreffende persoon, nadat hij hier ingesproken had, de dag daarop geschorst is. Nadat de telefoongesprekken hebben plaatsgevonden tussen de burgemeester en de Commissaris. Dat is waar ik mij zorgen over maak en ik vind het heel nou zorgelijk dat als iemand hier inspreekt dat dit de consequenties kunnen zijn van inspreken. En over die kwestie van fraude met e-mailadressen daar wil ik het niet over hebben, dat doe ik ook niet.

(Tichelaar): Voorzitter ik begin hier nu bezwaar tegen te maken. Ik word hier weggezet als degene die straks ook of morgen ook in de media schrijft van pas maar op, Tichelaar is verantwoordelijk voor het schorsen van de griffier in de gemeente Westland. Ik maak daar ernstig bezwaar tegen. Ik schets de situatie hoe die is. De primaire verantwoordelijkheid voor het schorsen van in dit geval de griffier in Westland ligt bij de burgemeester en de gemeenteraad van Westland en dan wordt mij hier als het ware een kunstje geflikt van ja omdat jij antwoord hebt gegeven op het feit dat betrokkene hier was, ik heb dat naar eer en geweten beantwoord, wordt een relatie gelegd met de schorsing die daarna plaatsvond. Ik werp dat verre van me voorzitter. (Voorzitter): waarvan akte.”

Inmiddels kan worden opgemaakt dat Drenthe constateerde dat vals gebruik gemaakt werd van het e-mailadres van Commissaris van de Koning Tichelaar en dat er mails verzonden zijn. Dit bleek via het beveiligingssysteem. De valse mails zijn vervolgens getraceerd en toen bleek men bij de gemeente Westland terecht te komen. Na nader onderzoek is een en ander gemeld bij de politie en is aangifte gedaan volgens de heer Tichelaar. Vervolgens heeft hij volgens goed gebruik naar zijn zeggen, melding gedaan van de aangifte bij de burgemeester van Westland. Deze heeft teruggebeld en heeft vervolgens aangeboden intern een en ander uit te zoeken. De burgemeester heeft voorts verzocht de aangifte in te trekken, is een excuusbrief aangeboden en de burgemeester zou een en ander beetpakken. De burgemeester heeft hiervan geen melding gemaakt, noch aan de Raad, noch aan de griffier, noch aan de Werkgeverscommissie. Dit is één van de hieronder gestelde vragen.

Daarnaast is tijdens het debat in de Provinciale Staten op 1 maart jl. gebleken dat de burgemeester navraag gedaan heeft bij de heer Tichelaar op 7 september 2016 over het inspreken door de voormalige griffier bij de Provincie Drenthe over windmolens, zijnde een privéaangelegenheid van de voormalige Westlandse griffier. De heer Tichelaar heeft daarop antwoord gegeven dat inderdaad ingesproken is en dat hij dat bericht heeft aan de heer Van der Tak. Naar de heer Tichelaar berichtte ging het om twee gescheiden zaken.

Dit leidt tot de volgende vragen:

 • Was de burgemeester bekend met de aangifte door Drenthe op 7 maart 2016 tegen twee griffiemedewerkers?
 • De Commissaris van de Koning maakt melding van telefonisch contact vlak na de aangifte. Wanneer heeft dat telefonisch contact plaatsgevonden met de burgemeester?
 • Waarom heeft de burgemeester niet aan het Presidium / Raad / Werkgeverscommissie / griffier melding gemaakt van de contacten die hij begin maart 2016 had met de Commissaris van de Koning en waarom heeft hij geen melding gemaakt van de aangifte tegen twee medewerkers van de gemeente / griffie? Waarom is de burgemeester van oordeel dat de actieve informatieplicht niet gold voor dit toch wel ernstige gebeuren dat een Provincie aangifte meende te moeten doen tegen twee medewerkers van de gemeente? Is de conclusie juist dat de burgemeester dit ernstige feitencomplex zelf binnenskamers heeft geregeld? Is de burgemeester van mening dat de foute medewerkers daarmee niet in een chantabele positie kwamen?
 • Kan de burgemeester aangeven wat hij met de heer Tichelaar besproken heeft waardoor de heer Tichelaar volgens eigen zeggen de aangifte bij het OM liet intrekken? In de regel kunnen aangiftes niet worden ingetrokken en waarom kon dat in dit geval wel?
 • Waarom heeft de burgemeester anders of niet volledig verklaard richting de Raad en commissie omtrent dit hele gebeuren?
 • In het openbaar gemaakte stuk –rechercheonderzoek Hoffmann- zitten passages waaruit blijkt dat één van de griffiemedewerkers, die nu nog bij de gemeente werkzaam is, erkent dat er sprake is geweest van identiteitsfraude doordat een e-mailadres van de Commissaris van de Koning werd nagemaakt en ook nepmails zijn verzonden. Is deze verklaring door de betreffende medewerker uit eigen vrije wil afgegeven of heeft de burgemeester hem verzocht om daar melding van te maken? Had de burgemeester kennis van de inhoud van de mails?
 • Welke rol heeft de burgemeester gespeeld bij het opstellen van de excuusbrief en kan die excuusbrief aan de Raad worden verstrekt? Dezelfde vraag betreffende de e-mail spoofing (valse identiteit afzender) en de nepmails (valse content e-mails), zodat wij kunnen beoordelen in welke mate dit strafwaardig is of dat het om een “geintje” ging zoals de burgemeester aangeeft? Is het grappig identiteitsfraude te plegen met een e-mailadres van de Commissaris van de Koning?
 • Welke maatregelen heeft de burgemeester genomen jegens de twee griffiemedewerkers tegen wie aangifte is gedaan en is daar correspondentie van? Zo ja kan die correspondentie verstrekt worden? Zo neen, waarom is dat dan niet schriftelijk vastgelegd?
 • Kan de burgemeester een compleet overzicht geven van de afspraken die gemaakt zijn met de medewerkers terzake het incident?
 • Heeft de burgemeester inderdaad op 7 september 2016 navraag gedaan bij de Commissaris van de Koning over het inspreken door de voormalige griffier van Westland bij de Provincie Drenthe over windmolens en wat was de reden van die navraag en wat heeft de burgemeester daar vervolgens mee gedaan? Hoe wist de burgemeester dat die inspraak had plaatsgevonden en van wie wist hij dat? Is er verband tussen het schorsingsbesluit hetwelk door de burgemeester, naar later bleek, op dat moment onbevoegd genomen werd op 8 september 2016, en de navraag bij de Commissaris van de Koning van Drenthe?
 • Identiteitsfraude is ernstig. Kende de burgemeester de uitgezonden mails? Waarom deed de burgemeester zelf geen aangifte? Waarom wordt niet alsnog aangifte gedaan?
 • Inmiddels reageerde de voorzitter Werkgeverscommissie op 28 februari 2017 richting RTV Drenthe. Gisteravond kregen we een kopie daarvan. Een kopie van onze reactie wordt bijgevoegd bij deze vraag. Kan de burgemeester aangeven wat hij vindt van de juistheid van de stellingen van Van der Wilk?

bijlage artikel 42-vraag 301 artikel RTV Drenthe inz. Tichelaar

bijlage artikel 42-vraag 301 mail reactie bericht voorz. Werkgeverscie.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top