skip to Main Content

Vragen aan College inzake Vragen van Westland Verstandig over positie Gemeente Westland in stikstof- en energiecrisis en welke concrete acties kunnen wel door de Gemeente worden ondernomen om de glastuinbouwsector te steunen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad inzake Vragen van Westland Verstandig over positie Gemeente Westland in stikstof- en energiecrisis en welke concrete acties kunnen wel door de Gemeente worden ondernomen om de glastuinbouwsector te steunen

Vraag 018 2022-2026

Edelachtbaar College,

CDA en VVD Westland stelden al vragen over de mogelijke acties die het gemeentebestuur van Westland neemt om de glastuinbouw door deze moeilijke tijden te loodsen. Raar want landelijk zijn het nou net deze partijen – samen met D66 en CU/SGP – die verantwoordelijk zijn voor besluiten die de tuinbouw raken.

LPF stelt vragen over het standpunt van de Gemeente over de omgekeerde vlaggenacties van de “boeren” tegen de stikstofplannen.

De vragen van deze partijen ondersteunen we maar gaan wel voorbij aan de hamvraag: wat kan de Gemeente Westland doen? Immers op het – in onze ogen – veel te vergaand en niet doordacht stikstofbeleid van het kabinet is de Gemeente geen rol van betekenis toegekend. Beter was het geweest als het Kabinet met kleine stapjes het stikstofprobleem zou aanpakken. De nu gevolgde weg drastisch “opruimen” van veel boeren is niet goed, leidt tot protesten en die leiden weer tot vertraging en mogelijk afstel. Ach en de vlaggenacties hebben hun bijdrage al geleverd. Westland Verstandig gelooft trouwens niet – zoals vooral Rijk en Provincie aangeven – dat langer de vlaggen handhaven zal leiden tot onveilige situaties. Maar ja op een gegeven moment moeten de vlaggen langs wegen wel opgeruimd worden. Vlaggen zijn beter dan wegblokkades waar we allemaal last van hebben! Maar ook daarover gaat de Gemeente niet echt!

Toch kan de Gemeente een aantal zaken wel oppakken en daarover stelde Westland Verstandig al eerder vragen en we doen dat nog maar weer.

  • Veel tuinders in Westland willen gebruik maken van koude warmte opslag in en uit het eerste watervoerend pakket. Zeker in deze tijd van hoge gasprijzen en de wens tot terugdringen gasverbruik is dat echt een oplossing voor een deel van onze telers. Jarenlang was dit mogelijk totdat de Provincie een ander beleid ging voeren. Alleen als de Gemeente een bodemenergiebeleidsplan maakt dan is warmte koude opslag uit het eerste watervoerend pakket weer mogelijk. Dat plan is er, maar het College wil eerst andere ontwikkelingen (COASTAR geheten) afwachten. Dit laatste wilde ook het vorige College al. Westland Verstandig meent dat de Gemeente de ogen niet kan sluiten voor de huidige realiteit en heel snel moet meewerken aan het weer mogelijk maken van warmte koude opslag. Is het College bereid haar standpunt te herzien, WKO in en uit het eerste watervoerendpakket mogelijk te maken en zo wel een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het gasverbruik en bevordert het milieuvriendelijker telen?
  • De door het Rijk opgelegde ODE heffing is nog steeds een bedreiging voor onze glastuinbouw. Destijds is als “verzachtend” aangegeven de mogelijkheid dat de Gemeente meewerkt aan het zijn van 1 bedrijf. Daar is – behalve een aantal gevallen – nog weinig van terecht gekomen omdat eerst een aantal gerechtelijke uitspraken er moeten komen. Dat duurt allemaal veel te lang. Is het College bereid daarop terug te komen?
  • Is het College bereid in overleg te treden met LTO en Westlandse tuinders, toeleveranciers, agrologistiek, FloraHolland etc. om te bezien welke maatregelen wel door de Gemeente genomen / beïnvloed kunnen worden om de glastuinbouw door deze lastige tijden te loodsen ?
  • Is het mogelijk dat het College op korte termijn een avond organiseert om samen met alle betrokkenen te bespreken welke concrete besluiten genomen kunnen worden en daarbij ook de Raad te betrekken?

Wij verzoeken uw College deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

Back To Top