skip to Main Content

Vragen aan College schone lucht in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

14 januari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake schone lucht in Westland

 

Vraag 823 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

De Minister voor Milieu en Wonen heeft op 13 januari 2020 het Schone Lucht Akkoord ondertekend waarbij in 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016 moet worden verkregen. Het akkoord is gesloten met 36 gemeenten en 9 provincies.

Het Schone Lucht Akkoord betekent dat mensen langer en gezonder leven. Ook in Westland kan en moet de lucht veel schoner. Ook de gemeente Westland moet daar aan meedoen. Het Longfonds heeft eveneens het akkoord omarmd. Voorzover bekend doet Westland niet mee, maar wel een groot aantal andere gemeenten.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is de gemeente Westland wel uitgenodigd om aan het akkoord mee te doen? Zo ja waarom is dat niet aan de Raad gemeld? Waarom doet Westland niet mee?
  • Is het College bereid om alsnog zich aan te melden voor het akkoord en voor uitvoering zorg te dragen?
  • Waarom heeft het College dat niet uit zichzelf al gedaan omdat ook zij op de hoogte moet zijn geweest van het sluiten van het akkoord?

N.B.    Het persbericht met de daarbij gevoegde deelnemende gemeenten wordt bijgevoegd.

bijlage art. 42-vraag 823 persbericht Schone Lucht Akkoord

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

 

Back To Top