skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake aangepaste woningen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake aangepaste woningen

 

Vraag 165 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Via de WMO worden woningen van woningbouwverenigingen vaak aangepast.

 

De volgende vragen:

  • Wat gebeurt er met die woningen als deze vrij komen? De vraag is of er afspraken zijn met de woningcorporaties over het aanbieden van die woningen aan de gemeente voor verdere verhuur waarbij de voorzieningen wederom van belang zijn voor de toekomstige gebruikers?
  • Op welke wijze wordt dan die woning toebedeeld?
  • Als het vorenstaande juist is, wat is dan de positie van de gemeente voor de toedeling van de woning?
  • Op welke wijze wordt dan die woning toebedeeld en op welke wijze worden dan gegadigden geselecteerd?

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,

U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top