skip to Main Content

Motie 13-09-2016 inzake windenergie op zee

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 13 september 2016

 

Overwegende:

dat het team Windenergie op Zee heeft aangekondigd dat vanaf 19 augustus 2016 tot en met 29 september 2016 de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust en de ontwerpkavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II ter inzage liggen. Bijgaand de aankondiging;

dat het verstandig is om tegen de visie en de ontwerpkavelbesluiten zienswijzen in te dienen namens de gemeente Westland en namens de organen burgemeester en wethouders en Raad;

dat het in het belang van Westland is dat er geen zichtbare windenergie op zee gaat komen en ook geen kavelbesluiten genomen worden zoals thans voorzien;

dat er andere en betere alternatieven zijn zoals IJmuiden-ver;

Draagt het College op:

om bijtijds een concept zienswijze te maken die door de Raad en het College wordt ingediend.

Gaat over tot de orde van de dag.

bijlage motie 13-9-16 Windenergie op Zee

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top