skip to Main Content

Nadere vragen aan College inzake antwoord College over de arbeidsmigrantenhuisvesting bij De Lier van 700 bedden

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

12 februari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake nadere vraag naar aanleiding antwoord College over de arbeidsmigrantenhuisvesting bij De Lier van 700 bedden

 

 

Vraag 836 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

De wethouder heeft onze vragen beantwoord, maar we betwijfelen toch, en dat door berichtgeving van derden maar ook gezien de publicaties van in ieder geval één coalitiepartij, aan de juistheid van die antwoorden.

De volgende vragen blijven:

  • Welke afspraken zijn er gemaakt met het college/coalitiepartijen over deze locatie voordat het AD deze al onthulde?
  • Kan het College inzicht geven in de QuickScan die is uitgebracht in het verleden en of ook door derden principeverzoeken gedaan zijn aan het College om op het betreffende perceel zich te mogen vestigen? Hoe is dat verder gelopen en wat was het standpunt van het LTO Glastuinbouw daarin?
  • Onze fractie wil graag het complete dossier hebben met betrekking tot het nu voor 700 bedden geplande perceel en welke andere invullingen daarvoor zijn bedacht in de afgelopen jaren.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top