skip to Main Content

Vragen aan College inzake ongelijkheid financiële afrekening kermissen feestweken

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

12 februari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake ongelijkheid financiële afrekening kermissen feestweken

 

 

Vraag 838 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Eerder heeft onze fractie al aan de orde gesteld de ongelijkheid die in Westland nog steeds bestaat voor wat betreft de financiële afrekening van de kermissen in de feestweken in de diverse dorpskernen. Nog steeds geldt het regime van vóór 2004 in de diverse dorpskernen, hetgeen betekent dat in de ene dorpskern de organisatoren / Oranjevereniging zelf de opbrengsten mogen houden en in de andere dorpskernen dat niet het geval is en het positieve resultaat in de portemonnee van de gemeente terecht komt. Dit geeft ongelijkheid en het College heeft al eerder aangegeven een en ander te gaan bezien zodat in het hele Westland hetzelfde geldt.

We lazen in de krant dat in ’s-Gravenzande de Koningsfeesten in gedrang komen omdat de Oranjevereniging deze niet meer kan organiseren. De reden was overigens niet financieel. Het lijkt goed om, mocht dat zo blijven, in ieder geval de BIZ in staat te stellen met de mogelijke opbrengsten van de kermis die dan naar de BIZ of naar de winkeliersvereniging zouden gaan, alsnog eventueel die feesten te gaan organiseren in overleg met de Oranjevereniging.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Hoe ver is het College met de harmonisering van de kermisopbrengsten tijdens de feestweken in de diverse dorpskernen?
  • Welke communicatie vindt plaats op dit moment daar in ’s-Gravenzande al geruime tijd niets vernomen is van het College en mogelijk dus geen overleg plaatsvindt?
  • Lijkt het College het ook niet gewenst dat nu op korte termijn duidelijkheid is voor de komende feestweken?
  • Wat gaat het College doen om in ieder geval ervoor te zorgen dat er zekerheid bestaat dat de feesten op Koningsdag in ’s-Gravenzande doorgang kunnen vinden?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top