skip to Main Content

Vragen aan College inzake chaos ophalen afval bij onze inwoners

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

 

12 februari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake chaos ophalen afval bij onze inwoners

 

Vraag 839 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie krijgt dagelijks vele meldingen van klagende inwoners over niet leegmaken van de bakken door het nieuwe ophaalbedrijf. Telefonische melding bij de gemeente levert vanuit de gemeente enkel de opmerking op: “Het is een chaos en we kunnen er ook allemaal niets aan doen”. Blijkbaar is het ophaalbedrijf niet bereid en ook niet verplicht om de fouten op dezelfde dag te herstellen en vanuit de gemeente wordt het advies gegeven om bij de volgende ophaalronde dezelfde bak maar weer buiten te zetten. Dit levert onbegrip op, zeker als de inwoners ook nog weten dat door de verandering van het systeem de heffingen 10% stijgen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met het vorenstaande en klopt het dat vanuit de gemeente wordt erkend dat sprake is van chaos?
  • Waarom wordt met het ophaalbedrijf niet de afspraak gemaakt dat bij melding de fout alsnog wordt goedgemaakt en de bakken alsnog op dezelfde dag worden geleegd, eventueel door in Westland maar een narijrondje te maken?
  • Is de wethouder het met de fractie van Westland Verstandig eens dat het niet acceptabel is om heffingen met 10% te verhogen en vervolgens onze inwoners op de hierboven omschreven wijzer af te schepen?
  • Welke concrete maatregelen gaat het College nemen tegen de chaotische situatie?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

 

Back To Top