skip to Main Content

Vragen aan College inzake NAM-terrein en vergunningen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

12 februari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake NAM-terrein en vergunningen

 

 

Vraag 840 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie wordt benaderd door bewoners van Monster die de uitspraak van de Raad van State van 23 oktober 2019 bijvoegen. Deze uitspraak treft u bijgaand aan. De Raad van State geeft aan dat BPD Ontwikkeling B.V. in de gelegenheid gesteld moet worden een vergunning op grond van de inmiddels in werking getreden Wet Natuurbescherming aan te vragen. De bewoners hebben al een aantal keren verzocht om duidelijkheid, maar krijgen die maar niet.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is een dergelijke vergunning al door BPD Ontwikkeling B.V. aangevraagd?
  • Wat gebeurt er met de liggende omgevingsvergunning? Wordt die laatste nog aangepast?
  • Waarom geeft het College op dit punt de omwonenden geen duidelijkheid over de gevolgen van de Raad van State-uitspraak?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

bijlage artikel 42-vraag 840 uitspraak Raad van State

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

 

Back To Top