skip to Main Content

Vragen aan College inzake artikel AD geluidswal Alcomij ‘s-Gravenzande

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

4 december 2019

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake artikel AD geluidswal Alcomij ‘s-Gravenzande

 

Vraag 807 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is naar aanleiding van bijgaand artikel in het AD van 20 november jl. inzake een regeling tussen ONW en Alcomij inzake de geluidsoverlast, benaderd door een groot aantal omwonenden van het bedrijf Alcomij in ’s-Gravenzande. Blijkbaar wordt er een hoge geluidswal tussen Alcomij en het nieuwe plangebied geprojecteerd. Uiteraard is niet duidelijk of het krantenbericht juist is.

De omwonenden wijzen onze fractie erop dat met twee maten gemeten wordt en nu zelfs de nieuwe woningen op grotere afstand komen ten opzichte van het bedrijf Alcomij dan de bestaande woningen, menen de bewoners dat zij achtergesteld worden en er blijkbaar andere normen gehanteerd worden. Dit is niet juist.

Voorts zal de geluidswal betekenen dat geluidsweerkaatsing plaatsvindt richting de bestaande woningen van de omwonenden.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  • Wat kunnen de omwonenden van het bedrijf Alcomij verwachten van de gemeente op het gebied van de geluidsoverlastbestrijding?
  • Zijn er metingen gedaan bij de bestaande woningen van de overlast die zij ervaren?
  • Is de aan te brengen geluidswal voor de bewoners niet schadelijk gezien de weerkaatsing van geluid?
  • Waarom worden nieuwe woningen anders behandeld dan bestaande woningen?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

 

Back To Top