skip to Main Content

Vragen aan College inzake chaos ophalen afval

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

 

28 februari 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake vreselijke chaos en vele mails naar de fractie van Westland Verstandig over het ophalen van het afval en nu weer een afval-enquete die zo lek is als een mandje (citaat AD van vanochtend)

 

Vraag 855 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

De afvalstoffenheffing gaat dit jaar met meer dan 25% omhoog. Onze inwoners en ook de bedrijven hebben inmiddels de heffingen gehad en hebben dat ook kunnen constateren. Ook de huurders van woningen hebben een dergelijke verhoging berekend gekregen. Dat betekent ten opzichte van 2019 vaak een verhoging met meer dan € 50,– op jaarbasis.

Als we dan ook nog zien dat hetgeen de gemeente doet tot een chaos leidt en tot volstrekt niet acceptabele slordigheden en gewoon structureel niet goed werk, dan is deze verhoging niet te plaatsen en ook volstrekt ridicuul. Voeg daaraan toe dat onze verenigingen, scholen en kerken geen oud papier mochten ophalen omdat HVC dat bepaalde en vervolgens HVC er een geweldige puinhoop van maakt, dan zal duidelijk zijn dat hier op korte termijn maatregelen getroffen moeten worden. Het kan en mag toch niet zo zijn dat we de heffingen enorm verhogen en vervolgens onze inwoners confronteren met niet alleen meer afvalbakken, mogelijkerwijs overlast door plastic zakken, maar vooral door heel veel onvrede te creëren doordat de bakken gewoon niet geleegd worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat hier het College een zeer slechte beurt gemaakt heeft op alle fronten, zowel door het ophalen van oud papier door verenigingen, kerken en scholen niet langer meer mogelijk te maken en geen goed alternatief te hebben, als door het ophalen van het afval ook van het grof afval, dermate chaotisch te organiseren dat er zo veel klachten zijn?
  • Waarom is het nou zo lastig om een afval-enquete goed te organiseren en waarom zegt de wethouder bij de WOS: “Het is maar een enquete”?       Waarom geeft de wethouder bij de WOS aan dat de enquete niet echt belangrijk is en ook eigenlijk nietszeggend is?
  • Waarom is het enquete-formulier zo beperkt gehouden en hebben de inwoners niet ook het recht om zich uit te spreken voor nascheiding in plaats van bronscheiding?
  • In het AD staat hoe de enquete tot nog toe fout gegaan is, maar ook hoe in de toekomst de enquete-regels kunnen worden omzeild. Is het niet het beste om die enquete gewoon maar stop te zetten? Op deze wijze heeft een enquete geen zin.

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

 

 

Back To Top