skip to Main Content

Vragen aan College inzake De Watertuinen Maasdijk

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

 

26 mei 2020

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake De Watertuinen Maasdijk

 

 

Vraag 876 2018-2022

 

Edelachtbaar College,

Onze fractie is benaderd door een aantal bewoners van de nieuwbouwwijk De Watertuinen in Maasdijk.

Op dit moment worden ongeveer 80 nieuwe woningen gerealiseerd. De bewoners klagen over een goede ontsluiting van de wijk. Er zijn twee wegen waar dat mogelijk zou zijn. Allereerst de Vrouwe van Loonstraat en de Aletta Rutgersstraat. Wethouder Gardien zou echter toegezegd hebben dat de Vrouwe van Loonstraat geen uitgang behoeft te verlenen en dat deze zelfs gesloten zou worden voor het verkeer. De eerste vraag is of deze mededeling juist is en waar die dan op gebaseerd is? Uitgaande van het bestemmingsplan zoals dat in 2011 werd vastgesteld, is de Vrouwe van Loonstraat wel een ontsluitingsweg en de zienswijzen die dat wilden voorkomen zijn destijds ongegrond verklaard. Ook in het bestemmingsplan zelf wordt expliciet naar de Vrouwe van Loonstraat verwezen. Als de Vrouwe van Loonstraat niet meer gebruikt kan worden, betekent dat dat al het verkeer uit de nieuwe wijk door de Aletta Rutgersstraat moet. Dit is ongewenst en is destijds ook niet in het bestemmingsplan voorzien en kopers van woningen hebben dat ook niet kunnen voorzien omdat de regelgeving anders luidde.

De vraag is: is dit allemaal juist en waarom wordt op deze wijze gehandeld? Er is met de betreffende bewoners ook op geen enkele wijze gecommuniceerd.

Wel is er op dit moment een voorlopige bouwweg aangelegd en er zijn geruchten dat die bouwweg uiteindelijk ook een definitieve ontsluiting zal gaan zijn. De vraag is dan ook of dit juist is. Een bouwweg behoort na realisering van de bouw te verdwijnen. De bouw zou voor het einde van dit jaar gereed zijn en dan zou de bouwweg ook niet meer nodig zijn. Die bouwweg is ook niet op het bestemmingsplan gebaseerd en op de bij het bestemmingsplan behorende kaarten.

Wellicht is het eerst goed dat uw College aangeeft wat nu precies de bedoelingen zijn en dat ook doet richting de bewoners van met name de Aletta Rutgersstraat. Is het College daartoe bereid?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top